Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Litteraturvetenskap A 30 högskolepoäng

Comparative Literature A
Grundnivå, S0019S
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Litteraturvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Litteraturvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska den studerande: 
  • kunna identifiera och känna till skönlitterära texter från olika tidsepoker 
  • utvecklat förmågan att kommentera och diskutera dessa skönlitterära texter 
  • känna till litteraturhistoriska sammanhang och översiktligt kunna beskriva verks historiska kontext och de idéer och värderingar som är en del av denna 
  • utvecklat förmågan att analysera litterära texter från skilda tider 
  • ha erhållit en grundläggande kunskap om litteraturvetenskapens teoribildning 
  • vara medveten om ett genusperspektiv

Kursinnehåll
Moment 1.Introduktion till litteraturstudiet, 7.5 Hp Litteraturvetenskapens grundbegrepp (inklusive metrik) med tonvikt på litterär analys presenteras översiktligt och tillämpas på lyrik, epik och dramatik. Genusteoretiska perspektiv och kanonbildningens mekanismer skall uppmärksammas.

Moment 2. Från antiken till och med 1600-talet, 7.5 Hp Valda texter ur allmän och svensk litteraturhistoria under antiken, medeltiden, renässansen, barocken och franskklassicismen studeras.

Moment 3. Från upplysningen till och med realismen, 7.5 Hp Valda texter ur allmän och svensk litteraturhistoria under 1700-talet och första hälften av 1800-talet studeras.

Moment 4. Från det moderna genombrottet till nutid, 7.5 Hp Valda texter ur allmän och svensk litteraturhistoria från och med naturalismen/det moderna genombrottet fram till nutid studeras.

Genomförande
Den studerande deltar aktivt i kursens samtliga moment. Undervisningen bedrivs via en digital läroplattform och sker helt på distans utan fysiska träffar. Undervisningen består av skriftligt seminariematerial, inspelade föreläsningar och diskussioner i olika forum via läroplattformen.

Examination
Examinationen sker kontinuerligt genom skriftliga prov, inlämnings- och diskussionsuppgifter.

Examinator
Ingemar Friberg

Övergångsbestämmelser
Kursen S0019S motsvarar kursen KSS631

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1. Introduktion till litteraturstudiet
Bergsten, Staffan, Litteraturhistoriens grundbegrepp. Studentlitteratur. ISBN 91-44-28981-2
Bergsten, Staffan, red., Litteraturvetenskap - en inledning. Studentlitteratur. ISBN 91-44-02332-4
Elleström, Lars (1999), Lyrikanalys. En introduktion. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00805-8
Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders (1999), Epikanalys. En introduktion. Student-litteratur. ISBN 91-44-00804-X
Sjöberg, Birthe (1999), Dramatikanalys. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00803-1
Ett kompendium med valda texter
Skönlitteratur väljs av undervisande lärare i samråd med kursdeltagarna: ett antal romaner, ett urval noveller, ett fylligt urval lyrik samt ett par dramer.

Moment 2. Från antiken till och med 1600-talet
Handböcker
Bergsten, Staffan, Litteraturhistoriens grundbegrepp. Studentlitteratur. ISBN 91-44-28981-2
Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i världen, Norstedts. ISBN 91-1-883862-6
Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i Sverige, Norstedts. ISBN 91-1-943632-7
Ett kompendium med valda texter

Antologier
Breitholtz, Lennart (red.), Grekisk litteratur I. Dikter och prosa (= Grek I)
Breitholtz ,Lennart (red.), Grekisk litteratur II. Dramatik (= Grek. II)
Breitholtz, Lennart (red.), Romersk litteratur (= Rom.)
Breitholtz, Lennart (red.), Medeltidens litteratur I. Episk diktning m.m. (= Med. I)
Breitholtz, Lennart (red.), Renässansens litteratur I. Prosa och epik (= Ren. I)
Breitholtz, Lennart (red.), Det fransk-klassiska dramat (= Fransk I)
Lewan, Bengt (red.), Världsdramatik I (= V 1)

Skönlitterära texter
Listan är att betrakta som förslag; utbyten och kompletteringar kan företas efter överenskom-melse mellan lärare och kursdeltagare. Vissa kortare, svåråtkomliga texter ingår i det kom-pendium som tillhör momentet.
Bibeln: 1 Mosebok, några Psaltarpsalmer, Höga visan, Jobs bok, (Lukasevangeliet:) liknelsen om den förlorade sonen
Homeros, Ur Iliaden och Odysseen (Grek. I)
Sofokles, Konung Oidipus eller Antigone (Grek. II, V 1)
Aristofanes, Lysistrate (V 1)
Grekisk lyrik (Grek. I)
Platon, Ur Symposion (Grek. I)
Aristoteles, Ur Poetiken (komp.)
Vergilius, Ur Aeneiden (Rom.)
Romersk lyrik (Rom.)
Ur Eddan: Voluspa, Havamal, Trymskvida, Gudrunskvädet I (komp.)
Sonatorrek (Sonförlusten) (komp.)
Gunnlaug Ormstungas saga, Hravnkel Freysgodes saga
Bédier, Tristan och Isolde
Provencalsk lyrik (inkl. kvinnliga trubadurlyriker) (komp.)
Dante, Ur Divina commedia (Med. I)
Ur Birgittas Uppenbarelser (komp.)
Ett urval medeltida ballader (komp.)
Francois Villon, ett urval dikter (komp.)
Boccaccio, Ur Decamerone (Med. I)
Petrarca, några dikter (komp.)
Rabelais, Ur Gargantua och Pantagruel (Ren. I)
Cervantes, Ur Don Quijote (komp.)
Shakespeare, Hamlet, Macbeth, En midsommarnattsdröm
Shakespeare, några sonetter (komp.)
Wivallius, några dikter (komp.)
Lucidor, några dikter (komp.)
Stiernhielm, Hercules (komp.)
Racine, Faidra eller Andromake (V 1 resp. Fransk I)
Molière, Tartuffe (Fransk I)

Moment 3. Från upplysningen till och med realismen
Handböcker
Se moment 2

Skönlitteratur
Defoe, Robinson Crusoe
Swift, Gullivers resor, bok 1-2
Rousseau, urval texter (komp.)
Voltaire, Candide
Dalin, Ur Then Swänska Argus, Sagan om hästen (komp.)
Linné, Ur Lapplandsresan (komp.)
Nordenflycht, några dikter (komp.)
Kellgren, några dikter (komp.)
Bellman, ett urval ur Fredmans epistlar (komp.)
Lenngren, några dikter (komp.)
Goethe, Ur-Faust, Den unge Werthers lidanden
Goethe, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Hölderlin, ett urval dikter (komp.)
Tegnér, Geijer, Atterbom, Stagnelius, Runeberg, några dikter (komp.)
Mary Shelley, Frankenstein
E.T.A. Hoffmann, Sandmannen (komp.)
H.C. Andersen, Den grimme aelling eller Nattergalen
Almqvist, Ormus och Ariman (komp.), ett urval ur Songes (komp.), Drottningens juvel-smycke, Det går an
Poe, Morden vid Rue Morgue, Den svarta katten (komp.)
Gogol, Kappan
Dickens, Oliver Twist
Brontë, Charlotte, Jane Eyre eller Brontë, Emily, Svindlande höjder
Balzac, Pappa Goriot

Moment 4. Från det moderna genombrottet till nutid
Handböcker
Se moment 2

Skönlitteratur
Utbyten och kompletteringar i följande lista kan företas efter överenskommelse mellan lärare och kursdeltagare. Rekommenderas kan, att en reduktion görs (i omfång motsvarande tre ro-maner) som ger utrymme för ett projektarbete med tematisk eller genremässig inriktning.
Flaubert, Madame Bovary
Maupassant, Fettpärlan (komp.)
Dostojevskij, Brott och straff
Strindberg, Hemsöborna, Fröken Julie, Fadren
Benedictsson, Pengar
Ibsen, Ett dockhem
Lagerlöf, Kejsarn av Portugallien
Fröding, Karlfeldt, Heidenstam, ett urval lyrik (komp.)
Söderberg, Martin Bircks ungdom eller Den allvarsamma leken
Johnson, Nu var det 1914
Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd
Boye, Kallocain
Lagerkvist, Dvärgen
Ett urval lyrik av Södergran, Lagerkvist, Boye, Ekelöf, Lindegren, Åkesson, Tranströmer (komp.)
Ett par romaner av Sara Lidman, Kerstin Ekman, Sven Delblanc, Per Olov Enquist, Göran Tunström

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Kursuppgifter, moment 1U G VG *7.50ObligatoriskH13
0006Kursuppgifter, moment 2U G VG *7.50ObligatoriskH13
0007Kursuppgifter, moment 3U G VG *7.50ObligatoriskH13
0008Kursuppgifter, moment 4U G VG *7.50ObligatoriskH13

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23 att gälla från H07.

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17