KURSPLAN

Motiverande samtal 7,5 Högskolepoäng

Motivational interviewing
Grundnivå, S0021H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt 2008-05-30

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Hälsopedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Totalt 60 hp inom områdena beteendevetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och/eller vårdområdet (hälsa, vård och omsorg).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:

  1. Tillämpa motiverande samtal inom det egna yrkesområdet i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring
  2. Beskriva och reflektera över teoretiska utgångspunkter som stödjer det personcentrerade perspektivet.
  3. Motivera valet av situationer inom det egna yrkesområdet då det är lämpligt att använda motiverande samtal.
  4. Reflektera över tillämpning av motiverande samtal i förhållande till etiska aspekter.
  5. Reflektera över den egna beredskapen för att tillämpa motiverande samtal.


Kursinnehåll
•    Teoretiska utgångspunkter för motiverande samtal •    Motiverande samtal i förhållande till ett personcentrerat perspektiv •    Motiverande samtal i förhållande till etiska aspekter •    Metodik för tillämpning av motiverande samtal

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är huvudsakligen webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen bygger på en pedagogisk grundsyn där möten och meningsutbyten mellan människor står i fokus. Kursen syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. Kursens innehåll bearbetas genom föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten, metodövningar, muntliga och skriftliga presentationer samt seminarier. Kurskrav är obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande vid metodövningar och seminarier.

Examination
För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • Mål 1 och 5, tillämpning av motiverande samtal i form av inspelning av samtal och skriftlig individuell reflektion.
  • Mål 2-5 , skriftlig individuell rapport och seminarium.

Betygskriterierna för G och VG finns beskrivna i studiehandledningen

Alternativa examinationsformer kan förekomma

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Carina Karlsson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
# Välj en av dessa utifrån verksamhetsområde

#Edler, K. (red.) (2015). Motiverande samtal: handbok för coacher och tränare inom idrotten. (1. uppl.) Stockholm: SISU idrottsböcker.
#Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]. (3. [omarb. och utökad uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
#Holm Ivarsson, B., Ortiz, L. & Wirbing, P. (2016). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för socialt arbete. (3. uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
#Holm Ivarsson, B. (2014). Sjukdomsförebyggande metoder: samtal om levnadsvanor i vården. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.
Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för skola: [skolmotivation, hälsosamtal, utvecklingssamtal, studievägledning, föräldrasamtal]. (3., [omarb.] uppl.) Stockholm: Gothia Fortbildning.
# Holm Ivarsson, B., Ortiz, L. & Wirbing, P. (2013). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för socialt arbete: med exempel från socialtjänst, beroendevård, ungdomsvård, behandlingshem, arbetsförmedling, kriminalvård. (2. uppl.) Stockholm: Gothia.
# Holm Ivarsson, B. & Sjögren, K. (2017). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för tandvården : mat och dryck, munhygien, fluor, tobak. (3. uppl.) Stockholm: Gothia.
# Holm Ivarsson, B. (2012). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för Försäkringskassan. (1. uppl.) Stockholm: Gothia.
# Holm Ivarsson, B. (2013). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för äldreomsorg: biståndsbedömning, genomförandeplanering, livsstilssamtal, samtal med personer med demens, anhörigsamtal. (1. uppl.) Stockholm: Gothia.

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring. (3., reviderade och utökade utgåvan.) Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127135390

#Ortiz, L. & Skoglund, C. (2017). Lyssnar din tonåring?: samtal med förändring som mål. (1. uppl. 1. utg.). Stockholm: Natur & Kultur.
#Ortiz, L. & Sjölund, A. (2015). Motiverande samtal vid autism och adhd. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.
#Ortiz, L. (2014). Motiverande samtal i arbete med ätstörningar. (1. uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
#Ortiz, L. (2015). Motiverande samtal i arbete med smärta. (1. uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
#Ortiz, L. (2014). Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer. (2. uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.
#Ortiz, L. (2014). När förändring är svårt: att hantera motstånd med motiverande samtal. (2. utg.) Stockholm: Natur & kultur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Inspelning av samtal, skriftlig individuell reflektion4.0TG U G#
0009Skriftlig individuell rapport, seminarium3.5TG U G VG