Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Människan och Jordens resurser 7,5 högskolepoäng

Humankind and Global Resources
Grundnivå, S0025N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Det övergripande målet för kursen är att introducera samhällsvetenskapliga perspektiv på miljö- och naturresursproblematiken, inklusive dess orsaker och möjliga lösningar, på olika nivåer i samhället – globalt, nationellt och lokalt. Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, samt vid förmågan att presentera och kommunicera denna såväl muntligt som skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa:
 • Förmåga att definiera begreppet hållbar utveckling och diskutera hållbarhetens tre dimensioner ur samhällsvetenskapliga (politiska; ekonomiska samt rättsliga) perspektiv.
 • Förmåga att diskutera och förklara olika samhällsvetenskapliga perspektiv på miljö- och naturresursproblematikens ursprung och lösningar.
 • Förmåga att redogöra för hur miljöpolitiken organiseras och styrs på den lokala, nationella och globala nivån, samt diskutera miljöproblematiken som ett flernivåproblem.
 • Förmåga att identifiera och redogöra för politiska, ekonomiska och rättsliga styrmedel som används i syfte att åtgärda olika slags miljö- och resursproblem, samt kritiskt diskutera dessa utifrån perspektiv som effektivitet, legitimitet och intressekonkurrens.
 • Förmåga att självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor
 • Förmåga att självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap
 • Färdigheter inom muntligt såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik

Kursinnehåll
Under kursen behandlas följande områden:
 • Hållbar utveckling som begrepp och fenomen
 • Politiska, ekonomiska, rättsliga och historiska perspektiv på miljö- och naturresursproblematik.
 • Samhällsarrangemang för att åtgärda miljöproblem – på vilket sätt politiska, ideologiska, rättsliga och ekonomiska faktorer begränsar och öppnar möjligheter för att nå ett hållbart resursutnyttjande.
 • Lokala, nationella, och globala aktörer i miljöpolitiken
 • Miljöpolitiska besluts- och implementeringsprocesser

Genomförande
Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier, handledning samt rapportskrivande i grupp med avslutande muntliga och skriftliga presentationer.

Syftet med föreläsningarna är att introducera studenterna till de centrala teman som ingår i kursen och ge exempel på deras empiriska tillämpning.

Seminarierna och gruppdiskussionerna syftar framförallt till att fördjupa förståelsen av olika samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbarhet samt av miljö- och resurshanteringens flernivåproblematik.

Aktivt deltagande vid seminarierna är obligatoriskt och tilläggsuppgifter ges till den som av olika skäl inte aktivt deltagit.

Examination
Seminarieuppgifter med skriftlig såväl som muntlig redovisning motsvarar 3 högskolepoäng. Dessa examinerar förmågan att definiera begreppet hållbar utveckling och diskutera hållbarhetens tre dimensioner ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv; diskutera och förklara olika samhällsvetenskapliga perspektiv på miljö- och naturresursproblematikens ursprung och lösningar; samt redogöra för hur miljöpolitiken organiseras och styrs, och diskutera miljöproblematiken som ett flernivåproblem.

En skriftlig rapport med tillhörande muntlig presentation motsvarar 4,5 högskolepoäng. Denna examinerar förmågan att identifiera och redogöra för politiska, ekonomiska och rättsliga styrmedel som används i syfte att åtgärda olika slags miljö- och resursproblem, samt kritiskt diskutera dessa utifrån perspektiv som effektivitet, legitimitet, och intressekonkurrens.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen S0025N motsvarar kursen IESJ01

Examinator
Carina Lundmark

Övergångsbestämmelser
Kursen S0025N motsvarar kursen IESJ01

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Cochrane, A. (2006) Environmental ethics, i J. Fieser & B. Dowden (red.) The internet
encyclopedia of philosophy. At http://eprints.lse.ac.uk./21190
- Darpö, J. (senaste uppl.) ”Miljö” i L. Lerwall (red.) Makt, myndighet, människa: En lärobok i speciell förvaltningsrätt. Uppsala: Iustus.
- Griggs, D., Rockström, J. et. al. (2013) Policy: Sustainable development goals for people and planet. Nature, 495(7441), 305-7.
- Lomborg, B. (2010) Cool it: The Skeptical Environmentalist’s Guide to Global Warming. Vintage books, USA.
- Lundgren, L. J. (1999) Från miljöproblem till miljövård: Ett genombrott med fördröjning. Daedalus, Stockholm, 229-248.
- Steffen, et. al. (2015) Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet, Science, 347 (6223).
- Pihl, H. (2007) Administrativa eller ekonomiska styrmedel? Miljöekonomi för en hållbar utveckling Lund: Studentlitteratur.

Ytterligare artiklar/utdrag tillkommer under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005RapportU G#4.50ObligatoriskH09
0006SeminarieuppgiftU G#3.00ObligatoriskH09

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-08-21