KURSPLAN

Grupper och individer i arbetslivet 7,5 högskolepoäng

Groups and Individuals in Working Life
Grundnivå, S0028A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-06-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Socialpsykologi: psykologiska perspektiv (P0063A) eller Grundläggande socialpsykologi (S0052A) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter kursens slut kunna:

  • Redogöra för hur grupper fungerar i arbetslivet
  • Redovisa vilka drivkrafter det finns bakom enskilda individers agerande på arbetsplatsen
  • Tillämpa kunskaper om individer och grupper i syfte att förbättra arbetsprestationer, hantera konflikter och utveckla arbetslag
  • Redogöra för och analysera gruppdynamiken i en arbetsgrupp.

Kursinnehåll
Hur arbetsgrupper bildas, utvecklas och leds. Gruppmekanismer och grupprocesser. Interaktion och kommunikation i arbetsgruppen. Konflikt- och krishantering.

Genomförande
Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination
PM-seminarium 1,5 hp, seminarium om en individuell rapport 1,0 hp samt ett seminarium om en grupprapport som behandlar gruppdynamik i en arbetsgrupp 5,0 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Saila Piippola

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Lennéer Axelsson, Barbro, Thylefors, Ingela (2018). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & Kultur
- Gunnar Aronsson (Red) 2018:1 ”Gränslöst arbete – en forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. Elektronisk rapport, https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en-forskarantologi-om-arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf

Referenslitteratur:
- Fjæstad, Björn, Wolvén, Lars-Erik (2005). Arbetsliv och samhällsförändringar. Antologi. Lund: Studentlitteratur
- Wheelan, Susan A. Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Studentlitteratur, 2017.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005PM-SeminarieU G#1.50ObligatoriskH13
0006SeminarierU G#1.00ObligatoriskH13
0007RapportU G VG *5.00ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.