Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grupper och individer i arbetslivet 7,5 högskolepoäng

Groups and Individuals in Working Life
Grundnivå, S0028A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Socialpsykologi: psykologiska perspektiv (P0063A) eller Grundläggande socialpsykologi (S0052A) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter kursens slut kunna:

•    Redogöra för hur grupper fungerar i arbetslivet
•    Redovisa vilka drivkrafter det finns bakom enskilda individers agerande på arbetsplatsen
•    Tillämpa kunskaper om individer och grupper i syfte att förbättra arbetsprestationer, hantera konflikter och utveckla arbetslag
•    Redogöra för och analysera gruppdynamiken i en arbetsgrupp.

Kursinnehåll
Hur arbetsgrupper bildas, utvecklas och leds. Gruppmekanismer och grupprocesser. Interaktion och kommunikation i arbetsgruppen. Konflikt- och krishantering. Fokus ligger även på individens drivkrafter och förutsättningar i arbetslivet med koppling till fenomen som flexibilitet och gränslöst arbete.

Genomförande
Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination
Kursen examineras via obligatoriska seminarier (4,5 hp) samt en skriftlig rapport (3 hp).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Saila Piippola

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Lennéer Axelsson, Barbro, Thylefors, Ingela (2018). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & Kultur
- Gunnar Aronsson (Red) 2018:1 ”Gränslöst arbete – en forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. Elektronisk rapport, https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en-forskarantologi-om-arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf

Referenslitteratur:
- Fjæstad, Björn, Wolvén, Lars-Erik (2005). Arbetsliv och samhällsförändringar. Antologi. Lund: Studentlitteratur
- Wheelan, Susan A. Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Studentlitteratur, 2017.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0008SeminarierU G#4.50ObligatoriskH20
0009RapportU G VG *3.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-06-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14