KURSPLAN

Examensarbete, metod och profession, inriktning ljudproduktion 30 högskolepoäng

Degree project, method and profession, specialisation in audio production
Grundnivå, S0038F
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Oskar Gedda 2010-12-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt S0016F Ljudteknik 1, S0017F Ljudteknik 2, S0013F Ljudelektronik 1, L0011A Akustik för ljudproduktion, S0042F Ljudtekniskt vetande, S0007F Arbetslivsförlagt lärande, S0034F Ljudteknisk forskning samt kurs/kurser utöver ovanstående inom huvudområdet Ljudteknik motsvarande 22,5 hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna:

  • visa och kritiskt förhålla sig till de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta som ljudtekniker
  • självständigt, med stöd av handledning, planera, genomföra, dokumentera, granska och försvara ett vetenskapligt arbete i ljudteknik

Kursinnehåll

Kursen innehåller tre moment som sammantagna ska ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå kursens mål:

  • Forskningsmetodik 5 hp, där speciella metoder som kan komma ifråga för uppsatsen behandlas, samt ett avslutande PM där den kommande uppsatsen beskrivs.
  • Uppsats 15 hp, omfattar ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats inom huvudområdet Ljudteknik. I detta ingår också försvara sitt eget arbete och att opponera på annans arbete.
  • Verksamhetsförlagt lärande 10 hp, där studenten genomför sina studier i en professionell miljö i vilken studenten utför ljudtekniskt arbete samt kritiskt reflekterar över de metoder och processer som används i denna miljö.Genomförande

Kursen genomförs som föreläsningar, seminarier, självständigt arbete, inlämningsuppgifter. Därutöver kan former specifika för studentens ämnesval förekomma


Examination

Examinationen sker i form av inlämningsuppgifter, uppsats (inklusive försvar och opposition), samt genomfört, dokumenterat och rapporterat verksamhetsförlagt lärande.

Studenten ska ladda upp uppsatsen i LTUs publiceringsdatabas innan betyg utfärdas.


Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

VG i moment Uppsats 15 hp ger VG i hel kurs.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0035F.

Examinator
Jan Berg

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Forskningsartiklar
Backman, J., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund.
Webbresurser omfattande statistisk analys av lyssningstester (anges vid kursstart).
Övrig litteratur fastställs efter ämnesval efter samråd mellan student och examinator/handledare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002UppsatsU G VG *15.00ObligatoriskV11Ja
0003Verksamhetsförlagt lärandeU G#10.00ObligatoriskV11
0004ForskningsmetodikU G#5.00ObligatoriskV15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »