Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, metod och profession, inriktning ljudproduktion 30 högskolepoäng

Degree project, method and profession, specialisation in audio production
Grundnivå, S0038F
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat: Ljudteknik 1 (S0016F) 15 hp, Ljudteknik 2 (S0017F) 15 hp, Ljudelektronik 1 (S0013F) 7,5 hp, Akustik för ljudproduktion (L0011A) 7,5 hp, Ljudtekniskt vetande (S0042F) 7,5 hp, Arbetslivsförlagt lärande (S0007F) 15 hp, Ljudteknisk forskning (S0034F) 7,5 hp, samt kurser utöver ovanstående motsvarande 22,5 hp inom huvudområdet ljudteknik, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna:

  • visa och kritiskt förhålla sig till de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta som ljudtekniker
  • självständigt, med stöd av handledning, planera, genomföra, dokumentera, granska och försvara ett vetenskapligt arbete i ljudteknik

Kursinnehåll

Kursen innehåller tre moment som sammantagna ska ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå kursens mål:

  • Forskningsmetodik 5 hp, där speciella metoder som kan komma ifråga för uppsatsen behandlas, samt ett avslutande PM där den kommande uppsatsen beskrivs.
  • Uppsats 15 hp, omfattar ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats inom huvudområdet Ljudteknik. I detta ingår också försvara sitt eget arbete och att opponera på annans arbete.
  • Verksamhetsförlagt lärande 10 hp, där studenten genomför sina studier i en professionell miljö i vilken studenten utför ljudtekniskt arbete samt kritiskt reflekterar över de metoder och processer som används i denna miljö.Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs som föreläsningar, seminarier, självständigt arbete, inlämningsuppgifter. Därutöver kan former specifika för studentens ämnesval förekomma


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinationen sker i form av inlämningsuppgifter, uppsats (inklusive försvar och opposition), samt genomfört, dokumenterat och rapporterat verksamhetsförlagt lärande.

Studenten ska ladda upp uppsatsen i LTUs publiceringsdatabas innan betyg utfärdas.


Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

VG i moment Uppsats 15 hp ger VG i hel kurs.
Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0035F.

Examinator
Jan Berg

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3
Forskningsartiklar
Backman, J., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund.
Webbresurser omfattande statistisk analys av lyssningstester (anges vid kursstart).
Övrig litteratur fastställs efter ämnesval efter samråd mellan student och examinator/handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002UppsatsU G VG *15.00ObligatoriskV11Ja
0003Verksamhetsförlagt lärandeU G#10.00ObligatoriskV11
0004ForskningsmetodikU G#5.00ObligatoriskV15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Oskar Gedda 2010-12-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11