Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teorier om policyprocessen 7,5 högskolepoäng

Theories of the Public Policy Process
Grundnivå, S0040N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat 60 hp statsvetenskap med minst godkänt resultat, varav 30 hp på Statsvetenskap B, t ex Politik och policy i den Europeiska Unionen (S0026N) 7,5 hp, Demokrati, utveckling och demokratisering (S0031N) 7,5 hp, Vetenskap och forskningsdesign (S0037N) 7,5 hp, Politisk styrning i teori och praktik (S0038N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Hur skapas offentlig politik, vem har makten över den politiska processen och hur kan en plötslig förändring av politiken förklaras? Kursen handlar om den offentliga policyprocessen. Med utgångspunkt i klassiska statsvetenskapliga begrepp som kollektiva dilemman, makt och institutioner studeras olika teorier om hur offentlig policy blir till samt olika vetenskapliga ansatser i studiet av den offentliga policyprocessen.

Efter avslutad kurs ska studenten visa fördjupad kunskap om den statsvetenskapliga teoribildningen samt förmåga att tillämpa, och värdera, disciplinens olika angreppssätt genom att kunna: 

•   Beskriva policyanalysens utveckling och dess vetenskapliga grund samt relatera till dess aktuella tillämpning inom den statsvetenskapliga disciplinen 
•   Beskriva, analysera och jämföra olika teoretiska perspektiv på den offentliga policyprocessen
•   Beskriva, analysera och jämföra olika teoretiska ramverk inom den statsvetenskapliga policyforskningen samt visa förmåga att tillämpa, och kritiskt värdera dessa ramverk på empiriska problemställningar
•   Tillgodogöra sig innehållet i vetenskapliga artiklar
•   Uppvisa färdigheter inom muntlig såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik 

Kursinnehåll
Kursen behandlar olika ansatser inom den samtida policyforskningen.  Ett antal centrala teorier om policyprocessen, samt olika ansatser för att studera offentlig problemlösning och dess organisering, behandlas:
•   Kollektiva dilemman, makt och offentlig policy som begrepp inom policyanalysen
•   Policyanalysens utveckling och tillämpning inom ämnet statsvetenskap
•   Policyprocessen: från problemformulering till implementering och utvärdering  
•   Teoretiska perspektiv på policyprocessen: strukturella-, institutionella- och intresse-baserade perspektiv
•   Aktuella teoretiska ramverk och modeller i studiet av policyprocessen, exempelvis: Advocacy Coalition Framework, Institutional Analysis and Development Framework, Multiple Streams Framework och Policy Network Approach.
•   Skriftlig och muntlig presentationsteknik 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Den första delen av kursen består av föreläsningar och seminarier med tillhörande skriftliga uppgifter. Föreläsningarna introducerar kursens olika teman (se kursinnehåll) som därefter behandlas skriftligt och diskuteras muntligt vid seminarierna. 

Under den andra delen av kursen arbetar studenten individuellt med en mer omfattande skriftlig rapport i vilken studenten tillämpar sina teoretiska kunskaper på en empirisk policyprocess. Undervisande lärare handleder studenten genom uppgiften som presenteras och diskuteras vid ett seminarium i slutet av kursen. 

För vidare information om kursens genomförande hänvisas till Studievägledningen i kursrummet i Canvas.  


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras kontinuerligt genom seminariebehandling av skriftliga uppgifter. Den första delen av kursen, med inlämningsuppgifter och seminarier, motsvarar 3.0 hp medan den andra delen av kursen som består av en rapport och ett slutseminarium motsvarar 4.5 hp. 

Betygen U, G, VG ges för båda moment.


Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med kursen S0017N Statsvetenskap C, Policyananlys 7,5 hp.

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Annica Sandström

Övergångsbestämmelser
Kursen S0040N motsvarar kursen S0017N

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Olsson, Jan, Monica Berg, Erik Hysing, Ann-Catrin Kristianssen, Anna Petersén (2019) Policy i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.
Weible, Christoffer M och Paul A Sabatier (eds.)(2018) Theories of the Policy Process. Fjärde upplagan. Boulder, Colorado: West view Press.
Ekengren, A-M. och Jonas Hinnfors (2012) Uppsatshandbok – Hur du lyckas med din uppsats. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kompendium med vetenskapliga artiklar tillkommer som obligatorisk del av litteraturen (förteckning lämnas vid kursstart, se Canvas).

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Rapport och slutseminariumU G VG *4.50ObligatoriskH21
0004Skriftliga inlämningar och seminarierU G VG *3.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-06-09

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17