Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fördjupning i statsvetenskaplig teori 7,5 högskolepoäng

Advanced undergraduate political science theory
Grundnivå, S0042N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat 60 hp statsvetenskap med minst godkänt resultat, varav 30 hp på Statsvetenskap B, t ex Politik och policy i den Europeiska Unionen (S0026N) 7,5 hp, Demokrati, utveckling och demokratisering (S0031N) 7,5 hp, Vetenskap och forskningsdesign (S0037N) 7,5 hp, Politisk styrning i teori och praktik (S0038N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa fördjupade kunskaper i den statsvetenskapliga teoribildningen och disciplinens angreppssätt genom att ha förmåga att:

•     Beskriva teoribildningens utveckling och dess tillämpning inom ämnet statsvetenskap
•     Beskriva och kategorisera olika betydelser av begrepp inom statsvetenskaplig teoribildning
•     Beskriva, analysera, jämföra och värdera olika perspektiv inom statsvetenskaplig teori
•     Tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar
•     Tillämpa de teoretiska kunskaperna i studiet av empiriska processer
•     Tillämpa de teoretiska kunskaperna vid formulering av problem och frågeställningar i författandet av en uppsats.
•     Kommunicera ovanstående färdigheter muntligt såväl som skriftligt


Kursinnehåll
Kursen behandlar olika ansatser inom den samtida statsvetenskapliga teoribildningen.  Ett antal centrala statsvetenskapliga teorier, samt olika ansatser för att studera statsvetenskapliga problem behandlas.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen består av föreläsningar och seminarier med tillhörande uppgifter. Föreläsningarna introducerar kursens olika teman som därefter följs upp och behandlas vid seminarier. Under kursen arbetar studenten också individuellt med en rapport som seminariebehandlas i slutet av kursen. Uppgiften syftar till att tillämpa de teoretiska kunskaperna vid formulering av problem och frågeställningar i författandet av en uppsats.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras kontinuerligt genom seminariebehandling av obligatoriska uppgifter (7,5 hp). Betygen U, G, VG ges för kursens olika moment.

Seminarierna examinerar följande mål:

•     Beskriva teoribildningens utveckling och dess tillämpning inom ämnet statsvetenskap
•     Beskriva och kategorisera olika betydelser av begrepp inom statsvetenskaplig teoribildning
•     Beskriva, analysera, jämföra och värdera olika perspektiv inom statsvetenskaplig teori
•     Tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar
•     Tillämpa de teoretiska kunskaperna i studiet av empiriska processer
•     Tillämpa de teoretiska kunskaperna vid formulering av problem och frågeställningar i författandet av en uppsats.
•     Kommunicera ovanstående färdigheter muntligt såväl som skriftligt


Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med kursen S0017N Statsvetenskap C, Policyanalys 7,5 hp.
 
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mikael Sevä

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen fastställs av undervisande lärare vid kursstart.
Vetenskapliga artiklar tillkommer som obligatorisk del av litteraturen (förteckning lämnas vid kursstart).

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftliga och muntliga presentationerU G VG *7.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17