KURSPLAN

Svenska språket, grundkurs 30 Högskolepoäng

Swedish language, basic course
Grundnivå, S0044P
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
• beskriva de huvudsakliga dragen i svenska språkets struktur och genomföra analyser av ord, fraser, satser och meningar;
• analysera texter stilistiskt med hjälp av olika metoder och motivera valet av metod;
• redogöra för huvuddragen i svenska språkets utveckling från urnordisk tid fram till idag, och med olika hjälpmedel kunna läsa och förstå texter från olika tider;
• redogöra för relationen mellan språk, samhälle och kultur;

Kursinnehåll
Moment 1. Svenska språkets struktur (7.5 Hp)
Fonetik, fonologi, ordklasser, ordbildning, fraser, satser, språkriktighet och språkvård.

Moment 2. Textanalys och stilistik (7.5 Hp)
Metoder för analys av brukstext och skönlitterär text. Stilistik och stilanalys.

Moment 3. Språkhistoria (7.5 Hp)
Svenska språkets historia. Texthistoria. Runologi.

Moment 4. Språk i samhället (7.5 hp)
Sociolingvistik. Språklig variation i ett socialt och kulturellt perspektiv. Språklig anpassning. Språk och attityder.

Genomförande
Kursen är en distansutbildning med 2 fysiska träffar per termin, övrig undervisning sker via internet.  Den lärarledda undervisningen består i huvudsak av korta föreläsningar, gruppövningar och litteraturseminarier. Kursen förutsätter ett aktivt studentdeltagande.

Examination
Moment 1:
1 tentamen och 1 skriftlig essäuppgift.

Moment 2:
2 skriftliga analysuppgifter och 1 quiz.

Moment 3:
2 skriftliga essäuppgifter

Moment 4
1 projektarbete, 1 skriftlig essäuppgift samt 1 quiz

Examinator
Annbritt Palo

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1
Gunlög Josefsson, 2009: Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur (andra upplagan).
Gunlög Josefsson, 2009: Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer. Lund: Studentlitteratur (andra upplagan).
Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden. Senaste upplagan. NE Nationalencyklopedin.
Övningsmaterial tillkommer

Moment 2
Hellspong, Lennart & Ledin, Per, 1997: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.
Lagerholm, Per, 2008: Stilistik. Studentlitteratur.

Moment 3
Larsson, Inger m. fl. (red.), 2010: Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter.
Runica et Mediaevalia. Scripta maiora 5. Stockholm 2010.
Pettersson, Gertrud, 1998: Svenska språket under 700 år. Senaste upplagan. Studentlitteratur. Lund.
Moberg, Lena & Westman, Margareta (red.), 2001: Svenskan i tusen år: glimtar ur svenska språkets utveckling. Senaste upplagan. Studentlitteratur
Enoksen, Lars Magnar, 1998. Runor: historia, tydning, tolkning. Lund: Historiska media
Historiska texter tillkommer.

Moment 4
Einarsson, Jan, 2009: Språksociologi. Lund: Studentlitteratur.
Håkansson, Gisela & Norrby, Catrin, 2010: Introduktion till sociolingvistik. Studentlitteratur.
Sundgren, Eva (red.), 2007: Sociolingvistik. Stockholm: Liber.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0U G VG
0002Uppsats1.5U G VG
0003Quiz1.5U G VG
0004Inlämningsuppgifter6.0U G VG
0005Uppsats2.5U G VG
0006Uppsats5.0U G VG
0007Projektarbete5.0U G VG
0008Uppsats1.5U G VG
0009Quiz1.0U G VG