Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska som arbetsspråk 7,5 Högskolepoäng

Swedish for Professional Purposes
Grundnivå, S0057P
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
  • visa förmåga att uttrycka sig i tal på ett sätt som gör det möjligt att utföra de uppgifter som ingår i arbetslivet
  • med adekvata hjälpmedel kunna uttrycka sig i skrift på ett sätt som gör det möjligt att utföra de uppgifter som ingår i arbetslivet
  • ha tillägnat sig en grundläggande vokabulär på svenska för den yrkesverksamhet inom vilken studenten kommer att arbeta 

Kursinnehåll
Momentet syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om talad och skriven svenska för arbetslivet. Texter med arbetslivsinriktning läses, ordförråd övas och skriftliga uppgifter genomförs.

Genomförande

Undervisningen består av lektioner med både individuella och gemensamma uppgifter, med fokus på muntlig och skriftlig produktion. Genomförandet bygger på studentaktiva arbetssätt, vilket innebär att

Kursen designas utifrån tanken om ett individuellt ansvar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar aktivt i undervisningen.  


Examination

Kursen examineras i tre delar: en skriftlig tentamen med fokus på vokabulär 2,5 hp, muntliga presentationer om 2,5 hp samt skriftliga  kursuppgifter motsvarande 2,5 hp. Samtliga examinationer bedöms individuellt. 


Examinator
Åsa Bjuhr

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Garlén, C. & Sundberg, G. (2016). Handbok i svenska som andraspråk. (2. uppl., 3. tr.) Malmö: NE Nationalencyklopedin.

Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen, vokabulär2.5TG U G#
0002Muntliga presentationer2.5TG U G#
0003Skriftliga kursuppgifter2.5TG U G#

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14