KURSPLAN

Specialpedagogiska perspektiv på utmaningar i matematikundervisningen 7,5 högskolepoäng

Special Education Perspectives on Challenges in Mathematics education
Grundnivå, S0059P
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter kursens slut skall den studerande ha:
• kunskap om aktuell forskning gällande matematikutveckling för alla elevers lärande,
• insikter och kunskaper om hur alla barns matematiska intresse och kreativitet kan stimuleras och utmanas genom exempelvis estetiska uttrycksformer och användning av digitala verktyg,
• kunskap om och förståelse för specialpedagogiska perspektiv,

Färdighet och förmåga
Efter kursens slut skall den studerande:
• ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till vedertagna metoder, strategier och teorier, i syfte att synliggöra och motverka uppkomst av hinder och svårigheter,
• kunna identifiera och problematisera orsaker till elevers attityder, värderingar och agerande i olika skolsituationer gällande matematik,
• kunna vara en god samtalspart gällande matematikutveckling,

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter kursens slut skall den studerande kunna:
• analysera, värdera och kritiskt granska olika syften med diagnostisering och tester, 
• identifiera och problematisera de mekanismer som producerar skillnader i prestation i matematik i klassrumspraktiken samt
• analysera elevers olika matematiska förmågor och utifrån det bedöma behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 


Kursinnehåll
• Aktuell forskning kring matematikutveckling och matematikundervisning. 
• Samband mellan matematiska begrepp och kulturella och språkliga kontexter samt kontextens betydelse för elevers matematikutveckling. 
• Möjligheter och hinder inom matematiska praktiker på individ-, grupp- och skolnivå.
• Problematisering gällande test och kategorisering av elever i behov av särskilt stöd.
• Problematisering av begrepp som exempelvis dyskalkyli och matematiksvårigheter.
• Antaganden och uppfattningar om ”matematikbegåvning” samt vad uttrycken ”särskilt begåvad” respektive ”högpresterande” i matematik kan innebära och hur de hänger samman.
• Specialpedagogiska perspektiv. 
• Grundläggande samtalskompetens.
• Kritisk granskning av lärmiljö, pedagogiskt material och läromedel. Estetiska uttrycksformer och digitala verktyg i lärprocessen.


Genomförande

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt presentationer av kursuppgifter enskilt och i grupp, där vissa moment sker via nätet. För att genomföra kursen krävs tillgång till internetuppkoppling samt dator med mikrofon och kamera. Två obligatoriska träffar vid Luleå tekniska universitet i Luleå, á 1-3 dagar. 


Examination

  Individuell skriftlig och muntlig examination, där examination även sker via distansöverbryggande teknik. 


Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Engström, A. (2015). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. (Ny, omarb. uppl.) Karlstad: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Specialpedagogik, Karlstads universitet.
Tillgänglig på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:845486/FULLTEXT01

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal: en handbok. (1. uppl.) Göteborg: Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM), Göteborgs universitet. Valda delar

Nationellt centrum för matematikutbildning (2014). Matematikundervisning i praktiken. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.
Valda delar

Pettersson, E. & Wistedt, I. (2013). Barns matematiska förmågor - och hur de kan utvecklas. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, E. (2011). Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor. Diss. Växjö: Linnéuniversitetet, 2011. Växjö.
Tillgänglig på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:414912/FULLTEXT01.pdf Valda delar

Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket.Tillgänglig på: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3299

Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer.

Referenslitteratur
Ahlberg, A. (2015). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik: att bygga broar. (2., [förändrade] uppl.) Stockholm: Liber.

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? [Elektronisk resurs] En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2006. Umeå.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001LitteraturseminariumU G#2.00ObligatoriskV20
0002Muntlig och skriftlig examinationU G VG2.00ObligatoriskV20
0003Muntlig och skriftlig examinationU G VG3.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.