KURSPLAN

Specialpedagogiska perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter 7,5 högskolepoäng

Special Education Perspectives on Neuropsychiatric Difficulties
Grundnivå, S0060P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter kursens slut skall den studerande ha:
• kunskap om aktuell forskning gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
• insikter och kunskaper om hur allas kreativitet kan stimuleras och utmanas genom exempelvis estetiska uttrycksformer och användning av digitala verktyg,

Färdighet och förmåga
Efter kursens slut skall den studerande kunna:
• identifiera och problematisera orsaker till individers agerande i olika (skol)situationer, 
• analysera individers olika behov och planera verksamhet/undervisning som möter dessa på individ-, grupp- och organisationsnivå, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursens slut skall den studerande:
• kunna analysera, värdera och kritiskt granska olika syften med diagnostisering och tester samt 
• skaffat sig kännedom om och utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till vedertagna och aktuella metoder, strategier och teorier, i syfte att synliggöra och motverka uppkomst av hinder och svårigheter.


Kursinnehåll

Aktuell forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Problematisering gällande test och kategorisering av individer i behov av särskilt stöd. Problematisering av begrepp som neuropsykiatriska svårigheter, funktionsnedsättning, funktionsvariation, funktionshinder, normalitet, särskild begåvning, intellektuell funktionsnedsättning, diagnos, inkludering och delaktighet. Olika specialpedagogiska perspektivs inverkan på individ, grupp och organisation. Kritisk granskning av lärmiljö, pedagogiskt material och läromedel. Estetiska uttrycksformer och digitala verktyg i lär- och utvecklingsprocessen.


Genomförande

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt presentationer av kursuppgifter enskilt och i grupp, där vissa moment sker via nätet. För att genomföra kursen krävs tillgång till internetuppkoppling samt dator med mikrofon och kamera. Två obligatoriska träffar, vid Luleå tekniska universitet i Luleå, á 1-3 dagar.


Examination

  Individuell skriftlig och muntlig examination, där examination även sker via distansöverbryggande teknik. 


Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bjärvall, K. (senaste upplagan). Störningen: Adhd, pillren och det stressade samhället. Stockholm: Ordfront.
Hejlskov Elvén, B. & Sjölund, A. (senaste upplagan). Hantera, utvärdera och förändra: med lågaffektivtbemötande och tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur.
Persson, B. (senaste upplagan). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber.
Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (senaste upplagan). Delaktighet: ett arbetssätt i skolan. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar, en skönlitterär/biografisk bok samt litteratur som väljs i samråd med lärare vid första campusträffen.
Förslag till valbar skönlitterär/biografisk bok finns i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001LitteraturseminariumU G#2.00ObligatoriskH19
0002Muntlig och skriftlig examinationU G VG2.00ObligatoriskH19
0003Muntlig och skriftlig examinationU G VG3.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.