Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi II 7,5 högskolepoäng

Behavioural Science in Physiotherapy II
Grundnivå, S0088H
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Hälsopsykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt kunskaper i grundläggande psykologisk teori, kunskap om människors samspel i grupp och i samhället, kunskap om krisreaktioner och motivation, kunskaper i sjukgymnastikens/fysioterapins vetenskapliga grund och yrkesroll, kunskaper i sjukgymnastisk/fysioterapeutisk undersökning och behandling. Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: S0083H/S0068H Fysioterapi: Ämne, profession och rörelse, 7.5hp S0086H/S0062H Beteendevetenskap med inriktning fysioterapi I, 7.5hp. S0080H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion I, 15hp/S0071H Sjukgymnastik: Undersökning och behandling del I 15 hp S0081H Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion II, 15 hp/S0073H Sjukgymnastik: Undersökning och behandling del II 15 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten utifrån gällande lagar och förordningar samt med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:
 1. Redogöra för grundläggande kommunikationsteorier och pedagogiska inriktningar.
 2. Planera för lärandesituationer som förekommer i fysioterapeutisk verksamhet på individ och gruppnivå och kunna reflektera över dessa utifrån etiska, pedagogiska- och kommunikationsteoretiska perspektiv.
 3. Tillämpa och förklara ett kognitivt förhållningssätt och biopsykosocialt perspektiv vid fysioterapeutisk intervention inriktad mot beteendeförändring.

Kursinnehåll
 • Pedagogiska inriktningar och handledningsteorier
 • Pedagogiska tillämpningar mot intervention
 • Kommunikationsteorier, metoder och tekniker
 • Motiverande samtal (MI) och andra aspekter på kognitivt förhållningssätt vid fysioterapeutisk intervention inriktad mot beteendeförändring
 • Tillämpning av kognitivt förhållningssätt och biopsykosocialt perspektiv
 • Planering av klientcentrerad förändringsprocess med utgångspunkt i måluppfyllelse och målaktiviteter  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Obligatorisk närvaro vid metodövningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

  För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

 • Mål 1 examineras genom skriftlig individuell uppgift och muntligt seminarium (0004). 
 • Mål 2 examineras genom skriftlig rapport och muntligt presentation och diskussion vid seminarium i grupp (0003).
 • Mål 3 examineras genom seminarium med inlämningsuppgift i grupp och individuell uppgift (0005).

 

 

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen 


Övrigt

Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete. Kursen motsvarar S0012H/S0069H. 


Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar S0012H/S0069H.

Examinator
Tommy Calner

Övergångsbestämmelser
Kursen S0088H motsvarar kursen S0069H

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Egidus, H. (2009) Pedagogik för 2000 talet. Stockholm: Natur & Kultur.
Fossum, B. (2013). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur
Denison, E. & Åsenlöf, P. (2012) Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur. ISBN:9789144059358

Artiklar och rapporter tillkommer

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Seminarium med inlämningsuppgift i gruppU G#2.50ObligatoriskH14
0004Skriftlig individuell uppgift och muntligt seminariumU G VG *2.00ObligatoriskH16
0005Seminarium med inlämningsuppgift i grupp individuell uppgiftU G VG *3.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11