Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Vetenskaplig metod, ämnes- och professionsutveckling 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Scientific methodology, scientific and professional development
Grundnivå, S0094H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper om grundläggande begrepp i fysioterapi och i vetenskaplig teori och metod, samt i fysioterapeutisk bedömning, intervention och interaktion (S0083H, S0084H, S0085H, S0080H, S0081H, S0082H, S0089H eller motsvarande) eller fysioterapeutexamen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten utifrån vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar samt ett forskningsetiskt perspektiv kunna:
 
 1. Redogöra för och jämföra olika vetenskapsteoretiska perspektiv med utgångspunkt i fysioterapeutisk forskning.
 2. Redogöra för och beskriva grundläggande forskningsetiska begrepp och forskningsetisk lagstiftning
 3. Redogöra för och jämföra forsknings- och utvecklingsarbete i fysioterapi.
 4. Förklara och relatera till metoder för insamling och analys av kvantitativa och kvalitativa data och tillämpa innehållsanalys och deskriptiv statistisk analys.
 5. Föreslå och skriftligt framställa frågeställning relevant för ämnet fysioterapi samt välja relevant vetenskaplig ansats och datainsamlingsmetod.

Kursinnehåll
Kursen innehåller studier av vetenskapligt arbete i fysioterapi med kvantitativ och kvalitativ ansats.
 • vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsmetodik samt förbättrings- och utvecklingsarbete i fysioterapi
 • forskningsetik
 • vetenskaplig evidens och dess relation till utövandet av fysioterapi
 • metoder för insamling av kvantitativa data och deskriptiv kvantitativ analys.
 • metoder för kvalitativ forskningsintervju och analys samt tillämpning av innehållsanalys
 • metoder för enkätstudier och litteraturstudier
 • framställning av idéskiss till projektplan för att bearbeta frågeställning eller problem i fysioterap

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursen fördjupas tidigare kunskaper om vetenskapliga ansatser och metoder för datainsamling, analys och värdering med relevans för ämnet fysioterapi. Forskningsetisk lagstiftning och praxis belyses, likaså aktuell beskrivning av fysioterapi som forskningsämne och område för utvecklings- och förbättringsarbete. Studierna sker genom kurslitteratur, laborationer och instuderingsuppgifter samt föreläsningar. I laborationer i statistik används dataprogrammet Excel ®. Genom föreläsningar och kurslitteratur presenteras fakta, begrepp och metoder och som diskuteras och tillämpas i övningar och inlämningsuppgifter. Genom framställning av plan för fördjupningsarbete tränar studenten sig att formulera ett problem i ämnet fysioterapi, jämföra och välja olika metodansatser och tillämpa ett forskningsetiskt resonemang. Genom att värdera och i seminarium diskutera egen kunskap, färdighet och värderingsförmåga tränar studenten att bedöma sitt eget behov av fortsatt kunskapsutveckling. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och seminarium.

Övrigt
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen S0094H motsvarar kursen S0027H

Examinator
Irene Vikman

Övergångsbestämmelser
Kursen S0094H motsvarar kursen S0072H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Backman, J.(2016) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. Lund
Olsson H & Sörensen S (2011) Forskningsprocessen. Liber
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. Studentlitteratur AB. Lund.

Vetenskapliga artiklar och kopierat material tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006Inlämningsuppgift och seminariumU G VG *4.50ObligatoriskH21
0007Seminarium - artikelgranskningU G#3.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-11