Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Ortopedisk manuell terapi 15 högskolepoäng

Physiotherapy: Orthopaedic Manual Therapy
Grundnivå, S0095H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 150 hp fullgjorda kursfordringar inom utbildningsprogram för yrkesexamen fysioterapeut omfattande kunskaper för att kunna undersöka, bedöma och behandla funktionsbegränsningar i rörelseförmågan (S0071H/S0080H, S0073H/S0081H och S0045H/S0082H).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenterna efter genomgången kurs skall ha goda kunskaper i generell och specifik undersökningsteknik vid analys av funktionsproblem i rygg och extremiteter. Vidare skall deltagaren kunna utföra analys av smärta och smärtursprung samt känna till indikationer och kontraindikationer för manuell behandling samt att kunna använda kunskapen på ett evidensbaserat sätt i det dagliga arbetet. Efter fastställande av funktionsdiagnos skall deltagaren även kunna utföra adekvat manuell behandling samt kunna sammanställa lämpligt hemprogram i smärtlindrande och/eller funktionsökande syfte. Efter genomgången kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar och med ett etiskt förhållningssätt kunna;  
 1. Ha goda manuella kunskaper i generell och specifik undersökningsteknik vid funktionsproblem i rygg och extremiteter.
 2. Utifrån medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet analysera och värdera smärta och smärtursprung samt känna till indikationer och kontraindikationer för manuell behandling.
 3. Utifrån ett evidensbaserat synsätt föreslå fysioterapeutisk behandlingsstrategi i smärtlindrande och/eller funktionsökande syfte.
 4. Utifrån ett evidensbaserat synsätt kunna utföra adekvat manuell behandling.
 5. Sammanställa en vetenskapligt utformad rapport som sammanfattar kunskapsläget inom ett valt område inom ortopedisk manuell fysioterapi.
Kursens mål är även utformade i enlighet med internationella rekommendationer (se IFOMPs Standards Educational Document. www.ifomt.org).
 
 


Kursinnehåll
Praktisk färdighetsträning i fysioterapeutiska metoder för undersökning, funktionsbedömning och behandling av personer med funktionsproblem i extremiteter och rygg.  

Teoretisk ämneskunskap inom:

 • Motorisk inlärning
 • Motorisk kontroll
 • Funktionell anatomi och biomekanik
 • Fysiologi och patofysiologi för muskler, senor, ligament, ledband och brosk.
 • Smärtfysiologi
 • Betydelsen av rörelse, fysisk aktivitet och andra faktorer som är viktiga för hälsa och tillfrisknande avhandlas under lektioner och i eget arbete.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innehåller föreläsningar omfattande funktionell anatomi, biomekanik, kliniska syndrom och smärttillstånd. Vidare behandlas differentialdiagnostik, samt de grundläggande principerna för undersöknings- och behandlingstekniker inom OMT. Demonstrationer och praktiska övningar sker i grupp och omfattar generell och specifik undersökningsteknik för det neuro- muskulo- skelettala systemet. Vidare innefattas behandlingstekniker för specifik mobilisering och manipulation samt stabilitetsträning, behandling av smärttillstånd, muskeltöjningstekniker, hemprogram samt grupparbete kring patientfall. Studenten kommer även, individuellt och/eller i grupp, att få genomföra och förbereda olika fördjupningsuppgifter.

Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Mål 1-4 examineras genom muntlig/praktisk tentamen. 
 • Mål 2-5 examineras genom skriftlig rapport.
 • Mål 2-5 examineras genom att vid ett seminarium presentera, diskutera och reflektera kring klinisk praxis utifrån teori och vetenskaplig evidens. 

Betygskriterier för U, G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen motsvarar OMT steg-1.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas

Examinator
Inger Jacobson

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, R Ed (2011). Rehabilitation Research Principles And Applications. Elsevier Health Sciences , ISBN: 9781437708400
Kaltenborn, F (2014). Manual Mobilization of the Joints - The Extremities 8th Edition. Norli förlag, Norge,ISBN-10: 8270540706
Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - The Spine 6th (?) Edition. Norli förlag, Norge,ISBN 9780011992020.
Linton, S. (2013). Att förstå patienter med smärta. Studentlitteratur. ISBN: 9789144076171.
Petty, N. (ed.) (2011), Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4’ed. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702029905
Shacklock, M. (2005) Clinical Neurodynamics: A new System of Musculoskeletal Treatment — includes CD-ROM. Elsevier, Oxford, Storbritannien. ISBN: 9780750654562
Norrbrink Cecilia (2010) Om smärta Studentlitteratur AB, Sverige ISBN: 9789144056616 eller motsvarande.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Lämplig anatomi- och fysiologibok.

Tillgängliga i fulltext:

Petty NJ, editor. Neuromusculoskeletal examination and assessment [Elektronisk resurs] : a handbook for therapists. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2011.
Shacklock MO. Clinical neurodynamics [Elektronisk resurs] : a new system of musculoskeletal treatment. Edinburgh: Elsevier Butterworth-Heinemann; 2005


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig praktisk examinationU G VG *10.00ObligatoriskV16
0002Vetenskaplig metod - Rapport med seminariumU G VG *5.00ObligatoriskV16

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2015-05-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15