Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi - individuell fördjupning och problemlösning inom ämne och profession 15 högskolepoäng

Physiotherapy - individual in-depth study and p roblem solving within subject and profession
Grundnivå, S0099H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen kräver godkänt betyg på kurserna: S0087H, S0085H, S0080H, S0081H och S0100H/S0082H eller motsvarande kunskaper. Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: Etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos vid sjukdomar och skador under livsspannet (M0078H, M0079H). Grundläggande metoder för att undersöka, bedöma och behandla personer med nedsatt funktion i extremitetsleder, nervsystem, andnings- och cirkulationssystem samt columna (S0080H, S0081H och S0100H/S0082H). Grundläggande fysioterapeutiska kliniska kunskaper, verksamhetsförlagd utbildning (S0087H). Datasökning, journalskrivning (S0085H, S0080H). .


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt synsätt kunna: 

1.      Identifiera, välj och motivera ett problemområde inom fysioterapi
2.      Visa förmåga att självständigt planera och genomföra ett fördjupningsarbete inom det valda problemområdet
3.      Värdera och diskutera villkoren för fysioterapins utveckling inom problemområdet
4.      Kritiskt analysera och värdera praxis och förutsättningar inom problemområde
5.      Föreslå utveckling av teori, praxis, tjänst eller produkt inom problemorådet


Kursinnehåll
Teoretiska och verksamhetsförlagda studier av ett valt problem inom fysioterapi.

Genomförande
Studierna bedrivs självständigt. Studenten ska fördjupa sig i ett problemområde inom fysioterapi utifrån eget intresse. Studierna av problemonrådet ska ge kunskaper om att självständigt planera och genomföra ett fördjupningsarbete inom det valda problemområdet samt värdera och diskutera villkoren för fysioterapins utveckling inom problemområdet. 

Studenten upprättar en individuell studieplan och handleds utifrån den. Det studerade problemområdet, den teoretiska bakgrunden och jämförelsen med praxis samt förslag utveckling av teori, praxis, tjänst eller produkt inom problemorådet redovisas vid ett examinerande seminarium


Examination
Mål 1-2 examineras genom skriftlig inlämning.

Mål 2-5 examineras enligt studieplan samt vid ett seminarium.


Övrigt
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Jenny Jäger

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskaplig litteratur skapas utifrån individuell studieplan i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001StudieplanU G#3.00ObligatoriskH19
0002ExaminationsproduktU G VG12.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Peter Michaelson HUL, HLV 2019-06-24