KURSPLAN

Examensarbete statsvetenskap, magister 15 Högskolepoäng

Political Science D II, Degree Project
Avancerad nivå, S7001N
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-01-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Statsvetenskap A, B och C samt 10 poäng (15 högskolepoäng) läskurser på D-nivå.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs har studenten författat och försvarat en vetenskaplig uppsats där krav ställts på förmåga att självständigt välja och motivera en statsvetenskapligt relevant problemställning, syfte, frågeställningar, teori, metod och material, samt förmåga att genomföra en analys och dra slutsatser utifrån ovan nämnda val. Jämfört med den tidigare C-uppsatsen får studenten i högre grad demonstrera sina teoretiska insikter och förmåga att problematisera och strukturera ett forskningsproblem, systematiskt hantera stora mängder material samt att presentera resultaten på ett genomarbetat och övertygande sätt.

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
• Självständigt formulera och avgränsa en intresseväckande och statsvetenskapligt relevant problemställning som behandlas i en vetenskaplig uppsats, vilket i sin tur kräver förmåga att:
- tillgodogöra sig avancerade vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet
- utforma en för problemet lämplig analysram
- samla in relevant empiri
- systematiskt hantera stora mängder material
- tillämpa den valda analysramen för att besvara syfte och frågeställningar
• skriftligt och muntligt föra en väl sammanhållen, övertygande och väl uttryckt argumentationslinje
• genom den egna uppsatsen bidra till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet
• försvara och kritisera sin egen och andras uppsatser utifrån kraven på vetenskaplig framställning och gott uppsatsskrivande

Kursinnehåll
Val av vetenskapligt problem, analysram, m.m. specificeras av den studerande i en skriftlig promemoria som diskuteras med handledare och andra studenter vid PM-seminarier. Uppsatsen skrivs enskilt och försvaras vid ett avslutande seminarium där författaren även agerar opponent på andra studenters examensarbeten.

Genomförande
Undervisningen ges i form av individuell handledning och seminarier. Seminarierna omfattar både promemorior och, avslutningsvis, den vetenskapliga uppsatsen. Efter seminariet ges den studerande tillfälle att förbättra uppsatsen utifrån de synpunkter som framkommit.

Examination
Examinationen består av examensarbetet och aktivt deltagande vid ett antal uppsatsseminarier där studenten både agerar författare och opponent. Vid seminarierna examineras förmåga att kritiskt granska vetenskapliga arbetens förtjänster och brister, liksom skriftlig och muntlig presentationsförmåga. Examensarbetet examinerar studentens förmåga att självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt problem inom huvudområdet statsvetenskap, förmågan att utforma en för det valda problemet lämplig analysram, liksom förmågan att tillämpa analysramen för att besvara syfte och frågeställningar. Examensarbetet examinerar även förmågan att tillgodogöra sig avancerade vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet samt färdigheten att systematiskt hantera stora mängder material, att föra en sammanhållen och övertygande argumentation, samt förmågan att bidra till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarie där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten.

För godkänt på kursen krävs vidare e-publicering av arbetet enligt LTUs regler samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen S7001N motsvarar kursen IES322.

Examinator
Carina Lundmark

Övergångsbestämmelser
Kursen S7001N motsvarar kursen IES322

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sanne, Marika (2000) Skrivråd för statsvetare. Lund:Studentlitteratur.
Ekengren, A-M. & Hinnfors, J. (2012) Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.
Övrig litteratur bestäms i samverkan med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Seminarier1.5U G VG
0003Examensarbete13.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »