Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Specialpedagogiska perspektiv på didaktiska utmaningar 7,5 högskolepoäng

Perspectives on Didactic Challenges in Special Education
Avancerad nivå, S7008P
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-01-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen omfattande heltid. Yrkeserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:    

• visa kunskap om barns och elevers språkutveckling ur första- och andraspråksperspektiv samt möjligheter och hinder i detta arbete,

• visa insikt i aktuell forskning om språkutvecklande arbetssätt och miljöer,

• visa kunskap om möjligheter och utmaningar för lärande i matematik och hur hinder kan undanröjas, ur både första- och andraspråksperspektiv samt

• visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete där alla elevers intresse, självförtroende och matematikutveckling gynnas.

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:   

• visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med att undanröja språkliga hinder i olika lärmiljöer,

• visa fördjupad förmåga att delta i genomförande av uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever i en inkluderande miljö samt

• visa fördjupad förmåga att initiera och medverka till lagarbete och samverkan med kollegor såsom exempelvis matematik-, språk- och modersmålslärare.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:    

• visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och främja barns och elevers möjlighet till delaktighet. 


Kursinnehåll

Innehållet ska genomgående fokusera på både första- och andraspråksperspektiv.

• Barns och elevers språkutveckling – möjligheter och hinder.

• Barns och elevers matematikutveckling – möjligheter och hinder.


Genomförande

Kursen genomförs som distanskurs med campusförlagda heldagsträffar vid LTU 2-3 träffar á 2-4 dagar samt via distansöverbryggande teknik. Mellan träffarna förekommer nätbaserad kommunikation så nätuppkoppling, webkamera samt hörlurar och mikrofon är därför ett krav för deltagande. Föreläsningar, workshops och seminarier varvas med övningar där kurs- och examinationsuppgifter bearbetas. I kursen ingår en verksamhetsförlagd fältstudie för att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet studera och analysera praktiken samt att tillämpa och analysera användandet av metoder/modeller. 


Examination

Kursens mål examineras dels genom aktivt deltagande vid muntliga seminarier som behandlar kursens olika teman, dels genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter.


Övrigt

Innehåll och genomförande beskrivs utförligt i kursrummet i Canvas där även examinationer och betygskriterier förtydligas.


Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bruce, B. (red), (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola. Barnet, språket och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.

Carlberg Eriksson, E. (2009). Språkstörning - en pedagogisk utmaning: en metodbok för dig som möter tonårselever. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tillgänglig på: https://webbutiken.spsm.se/sprakstorning-en-pedagogisk-utmaning/

Engström, A. (2015). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. (Ny, omarb. uppl.) Karlstad: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Specialpedagogik, Karlstads universitet. Tillgänglig på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:845486/FULLTEXT01.pdf

Heister Trygg, B. (2012). AKK i skolan: en pedagogisk utmaning: om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola. (1. uppl.) Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK).

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.

Nationellt centrum för matematikutbildning. (2014). Matematikundervisning i praktiken. (senaste uppl.) Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. Sidorna 94-144, 205-267 samt 268-335.

Salameh, E.-K. (2018). När andraspråket dröjer. Tillgänglig på: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/4-specialpedagogik/Grundskola/122_Inkludering_och_delaktighet_flersprakighet/del_06/

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2015). AKK i lärandet – för allas rätt att kommunicera. Tillgänglig på: https://webbutiken.spsm.se/akk-i-larandet-for-allas-ratt-att-kommunicera/


Ytterligare litteratur, exempelvis i form av vetenskapliga artiklar, tillkommer i samråd med undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001KursuppgifterU G#1.00ObligatoriskV18
0004KursuppgifterU G#1.00ObligatoriskH18
0005KursuppgifterU G#1.50ObligatoriskH18
0006Verksamhetsförlagd fältstudieU G VG *4.00ObligatoriskH18