Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Brandutsatta konstruktioner 15 högskolepoäng

Fire Exposed Structures
Avancerad nivå, S7013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

S0006B Brandtekniska beräkningar och S0003B Branddynamik I, samt någon av kurserna S0007B Brandutsatta konstruktionselement, S0004B Husbyggnadsteknik och brandhållfasthet, S0010B Byggkonstruktion brand, eller K0013B Byggkonstruktion, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar temperaturutveckling vid bränder som analyseras med enkla numeriska modeller, avancerade modeller (CFD), samt beräkning av temperaturspridning i konstruktioner med FEM. Vidare ingår brandteknisk dimensionering av byggnader och brandutsatta byggelement. Kunskap från flera kurser integreras i de rapporter som ska skrivas och presenteras. Kursens innehåll kan sammanfattas med nedanstående punkter:  

• Tillämpning av dimensioneringsprocessen för brandutsatta bärande konstruktioner  
• Repetition av grunderna i värmelära och statik med tillämpning inom brandtekniken.  
• Problemlösning vad gäller temperaturpåverkan med enkla handräkningsmodeller.  
• Problemlösning vad gäller temperaturpåverkan med numerisk brandmodell, FDS. 
• Problemlösning vad gäller termisk respons med enkla handräkningsmodeller.  
• Problemlösning vad gäller termisk respons med finit elementmetod. 
• Problemlösning vad gäller mekanisk respons vid förhöjda temperaturer med handräkningsmodeller.  
• Problemlösning vad gäller mekanisk respons vid förhöjda temperaturer med finit elementmetod.  


Kursinnehåll
Föreläsningarna behandlar temperaturutveckling vid bränder med enkla numeriska modeller, avancerade modeller (CFD), samt beräkning av temperaturspridning i konstruktioner med FEM. Vidare ingår brandteknisk dimensionering av byggnader och brandutsatta byggelement. Kunskap från flera kurser integreras i de rapporter som ska skrivas.
Kursens innehåll kan sammanfattas med nedanstående punkter: 

• Tillämpning av dimensioneringsprocessen för brandutsatta bärande konstruktioner 
• Repetition av grunderna i värmelära och statik med tillämpning inom brandtekniken. 
• Beräkning av temperaturpåverkan med enkla handräkningsmodeller. 
• Beräkning av temperaturpåverkan med numerisk brandmodell, FDS.
• Beräkning av termisk respons med enkla handräkningsmodeller. 
• Beräkning av termisk respons med finit elementmetod.
• Beräkning av mekanisk respons vid förhöjda temperaturer med handräkningsmodeller. 
• Beräkning av mekanisk respons vid förhöjda temperaturer med finit elementmetod. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, konsultationer, labbövningar (en centriskbelastad pelare av olika material testas i brandprovningsugnen) och projektuppgifter. Projektuppgifterna genomförs som grupparbeten och rapporteras såväl skriftligt som muntligt.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 Kursen examineras på följande sätt. De skriftliga rapporterna ska vara godkända av lärare och lärare ska ha godkänt studentens aktiva deltagande vid presentation av eget arbete, såväl som vid diskussioner vid andras presentationer. Betygsskalan på kursen är G U. Närvaro vid de muntliga presentationerna är obligatorisk


Övergångsbestämmelser
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med någon av kurserna S7005B Temperaturberäkningar i konstruktioner, S7012B Kollapsmekanismer hos brandutsatta konstruktioner, S7006B Brandutsatta konstruktioner.

Examinator
Michael Försth

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
2020-12-13

Wickström, U. Temperature Calculation in Fire Safety Engineering, Springer.

Jean-Marc Franssen, Paulo Vila Real: Fire design of steel structures, ECCS and Ernst&Sohn, 2010

Fire Safety in Timber Buildings. Technical guideline for Europe. SP 2010:19. Stockholm, 2010.

Isaksson, Mårtensson, Thelandersson et al. Konstruktionsteknik, Studentlitteratur, 2017
Kompletterande material i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#13.50ObligatoriskH20
0002LaborationU G#1.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17