KURSPLAN

Evidensbaserad metod 7,5 Högskolepoäng

Evidence based methodology
Avancerad nivå, S7015H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Folkhälsovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Folkhälsovetenskap

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad eller motsvarande omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, hälsovetenskap eller motsvarande omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs, utifrån aktuell forskning och utvecklingsarbete, kunna:

 1. formulera vetenskaplig evidensfrågeställning utifrån sitt huvudområde
 2. genomföra en systematisk litteratursökning utifrån sitt huvudområde
 3. granska och kvalitetsbedöma vetenskaplig litteratur utifrån sitt huvudområde
 4. sammanställa evidensen utifrån en kvalitetsbedömning av vetenskaplig litteratur utifrån sitt huvudområde
 5. presentera ett arbetssätt för implementering av fastställd evidens till klinisk praxis
 6. jämföra och diskutera kvalitativa och kvantitativa evidenssammanställningar.

Kursinnehåll
 • Formulering av evidensfrågeställningar
 • Databaserad litteratursökning
 • Metoder för granskning och kvalitetsbedömning av kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig litteratur
 • Metoder för sammanställning av evidens
 • Förbättringskunskap
 • Förslag till implementering av evidensbaserad kunskap i praktisk verksamhet
 • Reflektion kring befintlig evidens

Genomförande

För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier.


Examination

För godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

 • Rapport och seminarie av evidensbaserad kunskapsammanställning (prov 1)
 • Rapport och seminarie på kvalitativ och kvanitativ evidenssammanställning (prov 2)

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Peter Michaelson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Greenhalg T (2013) Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter – grunden till evidensbaserad metod. Studentlitteratur, Lund
Nordenström J. (2006) Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår.
Karolinska University Press.

Referenslitteratur
Carter, RE, et al. (2011). Rehabilitation research. Principles and applications. St Louis, Missouri, USA: Elsevier Saunders.
Law, M. (2008). Evidence-Based Rehabilitation. A Guide to Practice. Thorofare, NJ:SLACK Incorporated.
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Taylor, M. C. (2007). Evidence-Based Practice for Occupational Therapists. Oxford: Blacwell Science Ltd.
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Rapport och seminarie5.0U G VG
0002Rapport och seminarie2.5U G#