Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi, Ortopediskt manuell terapi, Fördjupning Columna och extremiter II 15 högskolepoäng

Physical Therapy: Specialization in Orthopedic Manual Therapy Columna and extremities II
Avancerad nivå, S7027H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi, Sjukgymnastik

Behörighet

Studenten ska ha fördjupande metodkunskaper i såväl fysioterapeutiskt/sjukgymnastisk undersökning som evidensbaserad behandling i ett biopsykosocialt perspektiv för personer med besvär från: extremiteter (S7018H), länd-bröstrygg och SI-led (S7013H/ S7024H) samt cervikal och CTÖ (S7023H). Studenten ska ha fördjupande vetenskapliga metodkunskaper inom såväl kvalitativ som kvantitativ metod i fysioterapeutisk/sjukgymnastisk (S7022H), samt evidensbaserad metod (S7013H/ S7024H) och SSED (S7023H).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten med ett biopsykosocialt synsätt på personer med besvär i övre extremitet, cervikothorakala övergången och cervikalen kunna:
 1. Med ett kliniskt resonemang utifrån begränsad information genomföra en adekvat fördjupad fysioterapeutisk undersökning och behandling vid funktionsnedsättning, med utgångspunkt i funktionell anatomi och smärtfysiologi.
 2. Utifrån ett evidensbaserat synsätt redogöra för adekvata undersöknings- och behandlingsinsatser.
 3. Diskutera undersökningen och behandlingens tillämplighet utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
 4. Förklara det teoretiska innehållet i kursen.
 5. Analysera avvikande rörelsekvaliteter i termer av motorisk kontroll och inlärning.
 6. Redogöra för neuromuskuloskeletala besvär utifrån ett samhälls- och genusperspektiv.
 7. Studenten ska kunna redogöra för tillämpliga kunskaper inom angränsade ämnesområde.
 8. Fungera som fysioterapeutisk kunskapsbärare genom att praktiskt omsätta och tillämpa sina kunskaper i sjukgymnastisk undersökning och intervention.
 9. Teoretiskt kunna redogöra för och applicera den statistiska metoden metaanalys.
 10. Reflektera över ett Vårdprogram i termer av ett implementering- och förbättringsarbete.
 11. Studenten ska redogöra för sin akademiska och professions-kunskap i en portfolio och göra en karriärplanering.

Kursinnehåll
 • I kursen ingår föreläsningar och individuella uppgifter i funktionell biomekanik, anatomi, smärtfysiologi och kliniskt resonemang och vetenskaplig metod.
 • Metodlektioner i fysioterapeutisk undersökning och behandling inom området ortopedisk manuell terapi.
 • Samhällsaspekter på neuromuskuloskeletala besvär.
 • Genusaspekter på neuromuskuloskeletala besvär.
 • Randtjänstgöring inom relevant område.
 • Undervisning av moment i termin 3, 5, 6 i fysioterapi-programmet inom kurser för fysioterapeutisk undersökning och behandling gällande extremiteter och columna. Undervisning kan också eventuellt ske på Master fysioterapi inriktning Ortopedisk manuell terapi termin 2.
 • Statistisk metod metaanalys och evidens
 • Förbättringskundskap
 • Vårdprogram

Genomförande
Lärandet i kursen sker genom lektioner på schemalagda kursträffarna i Luleå där teori och handledda metodövningar integreras. Föreläsningar och seminarier på distans förekommer med obligatorisk närvaro. Vidare sker i kursen självständigt arbete eller i grupp, med såväl instuderingsfrågor, litteraturstudier, studieuppgifter som patientarbete. Inom alla moment och undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning. Tjänstgöring inom för utbildningen relevant område. Obligatoriskt är genomförande av undervisning av moment på grundutbildning och termin 2 Master fysioterapi inriktning ortopedisk manuell terapi. Rapportskrivning omfattade vårdprogram i formen av ett implementerings- och förbättringsarbete. Rapportskrivning portfolio.

Examination
Mål 1, 2 och 3 examineras dels genom skriftlig, praktisk tentamen och genom praktiskt arbete med personer med besvär (prov 0001, 5hp. U, G, VG och prov 0003 U, G)). Mål 1-6 examineras dels genom en skriftlig tentamen (prov 0002, 3hp. U, G, VG). Mål 7 examineras genom rapport (prov 4, 1hp U, G) Mål 8 examineras genom att studenten genomfört fysioterapeutisk undervisning (prov 0005, 1,5 hp. U, G) Mål 9 examineras genom laborationsrapport och seminarie (prov 0006, 1 hp. U, G, VG). Mål 10 examineras genom rapport (prov 0007, 2 hp. U, G, VG). Mål 11 examineras genom rapport (prov 0008, 0,5hp. U, G).

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Peter Michaelson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
..* Carter, R Ed (2016). Rehabilitation Research Principles And Applications. Elsevier Health Sciences 5th ed. ISBN: 1455759791
* Petty, N. (ed.) (2011), Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4’ed. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702029905
* Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - The Spine 6th (?) Edition. Norli förlag, Norge,ISBN 9780011992020.
* Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - Volume III: Traction Manipulation of the extremities and Spine. Norli förlag, Norge,ISBN: 9788270540709.
* Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - The Extremities 8th Edition. Norli förlag, Norge, ISBN-10: 8270542016
* Sahrmann S. (2011) Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spine. Elsevier, Missouri USA
* Sahrmann S. (2002) Diagnosis and treatment of movement impairement syndromes. Elsevier, Missouri USA.
* Kosek, E, Lampa J, Nisell R. (2016) Smärta och inflammation. Studentlitteratur. ISBN: 9789144056357
* Kendall, F (2010). Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain. Lippincott Williams and Wilkins, 2010.
* Jull G, Moore A, Falla D. (2015) Grieve’s modern musculoskeletal physiotherapy. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702051524
* Brukner, P, Clarsen B, Cook J, Cools A, Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine: Injuries Volume 1

Referenslitteratur
* Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume II, Lower Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.
* Kapandji, A. (2007). Physiology of the joints, Volume I, Upper Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.
Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume III, Lower Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.

* Litteratur har använts i tidigare kurser
Lämplig Anatomi och fysiologi¬bok

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig praktisk examination övre extr, CTÖ och cervikalU G VG *5.00ObligatoriskH14
0002Digital tentamen Medicinsk vetenskapU G VG *3.00ObligatoriskH14
0003Auskultation sg undersökning och behandlU G#1.00ObligatoriskH14
0004Randtjänstgöring med rapportU G#1.00ObligatoriskH14
0005Undervisning sjukgymnastik undersökning och behandlingU G VG *1.50ObligatoriskH14
0006Rapport och seminarie metaanalysU G#1.50ObligatoriskH14
0007Rapport vårdprogramU G#1.50ObligatoriskH14
0008Rapport PortfolioU G#0.50ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-13

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-10-30