Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Design och analys för interventionsstudier 7,5 Högskolepoäng

Design and analyses of intervention studies
Avancerad nivå, S7037H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi eller närliggande professioner inom hälsovetenskaperna. Förkunskaper motsvarande kvantitativ och kvalitativ metod på avancerad nivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • 1) Förklara olika interventionsdesginer samt argumentera för olika interventiondeiners möjligheter, begränsningar och roll inom forskningen.
 • 2) Värdera och kritiskt granska interventionsdesigner i förhållande till tillämpade studier inom hälsovetenskap.
 • 3) Tillämpa, välja, diskutera och värdera metoder för kvantitativ analys för frågeställningar inom hälsovetenskaperna
 • 4)Visa förmåga till att bedöma och argumentera för etisk aspekter i relation till olika interventionsdesigner
 • 5) Designa en interventionsstudie inom hälsovetenskap som avspeglar förmåga att kritiskt och självständigt formulera forskningsfrågor samt att med adekvata metoder och etisk hänsyn planera för att genomföra en interventionsstudie som bidrar till kunskapsutveckling  

Kursinnehåll
 • Riktlinjer och Designer för interventioner avseende människors funktion, aktivitet, delaktighet och hälsa
 • Fallstudier med deskriptiv och experimentell design
 • Kvantitativa forskningsdesigner
 • Vanliga statistiska inferentiella och icke-inferentiella analysmetoder inkluderande multipla analyser och singelsystemanalyser
 • Sampling och powerberäkning
 • Etik, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet vid interventionsstudiedesign  

Genomförande

Kursen har sin pedagogiska grund i ett kunskapsbyggande arbetssätt. Detta arbetssätt kännetecknas av att studenten aktivt ska söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Undervisningen sker i form av seminarier utifrån instuderingsuppgifter, laborationer och inspelade föreläsningar och demonstrationer.

Kursen ges på distans och förutsätter tillgång till dataprogrammen Microsoft Excel och SPSS samt tillgång till Internet med ljud- och bildkommunikation. 


Examination

För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

 • Mål ett till tre examineras genom löpande inlämningsuppgifter som poängsätts tillsammans med avslutande individuell tentamen (prov 0001)
 • Mål fyra till fem examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift (prov 0002.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen 


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
• Dawson B, Trapp RG. Basic & clinical biostatistics, 4:e uppl. New York :Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2004. ISSN:1045-5523.
• Yin, R.K. (2013). Case study research. Design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

Förteckning över internationella riktlinjer, artiklar och annat material som tillkommer finns i studiehandledningen. Studenten förväntas även i anslutning till kursen söka artiklar inom det egna ämnesområdet

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig inlämningsuppgift och seminarier5.0U G#
0002Individuell skriftlig inlämningsuppgift2.5U G VG

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12