KURSPLAN

Examensarbete, master fysioterapi 15 Högskolepoäng

Master thesis in physiotherapy
Avancerad nivå, S7038H
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Vetenskaplig metod, avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande samt godkänt examensarbete 15 hp på magisternivå (A1E)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten självständigt under handledning ha genomfört ett examensarbete i fysioterapi omfattande 15 hp på avancerad nivå och i samband med detta visat:
 • Förmåga att disponera givna tidsramar för genomförandet av examensarbetet.
 • Brett kunnande inom ämnet fysioterapi och väsentligt fördjupade kunskaper inom examensarbetets specifika delområde samt fördjupad insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete
 • Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från vetenskapliga studier och teori inom fysioterapi samt närliggande ämnesområden till det egna examensarbetet
 • Förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera problem och formulera frågeställningar av relevans för ämnet och som kan leda till kunskapsutveckling.
 • Förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra datainsamling, analys och presentation av data och andra väsentliga fakta relaterade till examensarbetets problem och frågeställningar.
 • Förmåga att kritiskt och systematiskt syntetisera och värdera resultat och dess bidrag till kunskapen, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • Medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • Förmåga att skriftligt utarbeta ett vetenskapligt examensarbete och därigenom klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa samt visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället. 
 • Förmåga att muntligt klart diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i samband med försvar av det egna arbetet
 • Förmåga att muntligt klart diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i samband med opposition på ett annat examensarbete.

Kursinnehåll
 • Utformning av projektplan
 • Genomföra en etisk ansökning för projekt-arbetet
 • Genomförande av projektarbete och lösning eller bearbetning av det problem som formulerats
 • Utformning av vetenskaplig rapport enligt gängse internationell utformningsmall inom ämnet
 • Försvar av eget examensarbete
 • Kritiskt granskning och opposition på ett annat examensarbete i kursen

Genomförande
För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Studenten arbetar individuellt. Under kursen följer studenten forskningsprocessen genom att bearbeta litteratur och artiklar, samla in och analysera data för att kunna skrivas fram ett vetenskapligt examensarbete. Kursens innehåll bearbetas genom handledning, muntliga och skriftliga presentationer för studenter och lärare samt muntliga diskussioner vid seminarier Kurskrav är närvaro och ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier där studenten fungerar som opponent eller respondent, men även vid ytterligare seminarier samt utarbetande av tidsplan för examensarbetet.

Examination
Samtliga mål examineras genom skriftlig uppsats, dess försvar vid ett seminarium samt opposition på en annan uppsats (Prov 0001, 15 hp). Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen. För godkänt betyg på kurs krävs även e-publicering av uppsatsen enligt LTU:s anvisningar

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
* Carter, R Ed (2010) Rehabilitation Research Principles And Applications Elsevier Health Sciences , ISBN: 9781437708400
Lindahl M, Juhl C. Från argumentation till uppsats. Gleerup, Malmö. 2014. ISBN: 9789140681492.

Fulltextmaterial
Mall för referenshantering enligt Vancouver-systemet: http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html
Mall för referenshantering Förkortad svensk översättning och tolkning av APA – systemet för Röda Korsets Högskola
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok (http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok/).

Rekommenderad beroende på inriktning av examensarbete
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom Hälso-och sjukvård. Studentlitteratur AB. Lund.
Friberg, F. (2006) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (litteraturuppsatser).
Trost, J. (2007) Enkätboken, Studentlitteratur.

Egen sökt litteratur beroende på examensarbetets problemområde

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »