Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete magister fysioterapi 15 högskolepoäng

Master (one year) thesis in Physiotherapy
Avancerad nivå, S7049H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Yrkesexamen fysioterapi omfattande 180 hp alternativ kandidatexamen inom huvudområde fysioterapi omfattande 180 hp. Vetenskaplig metod 15 hp avancerad nivå (S7044H Fysioterapi: Design och tillämpning av kvantitativ metod, S7033H Fysioterapi Design och tillämpning av kvantitativ metod eller motsvarande)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten självständigt under handledning ha genomfört ett examensarbete i fysioterapi på avancerad nivå och visat: 

Visa brett kunnande i ämnet fysioterapi samt fördjupade kunskaper inom och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom valt delområde i ämnet
Förmåga att självständigt identifiera och formulera relevanta problem och frågeställningar, planera samt med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat projektarbete.
Fördjupad kunskap och förmåga i att syntetisera, diskutera och kritiskt värdera resultat och dess bidrag till kunskapsutveckling inom ämne, profession och samhälle.
Fördjupad kunskap och förmåga att diskutera och göra bedömningar utifrån etiska, vetenskapliga och samhälleliga perspektiv samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
Förmåga att framställa en vetenskaplig rapport inom området utifrån internationellt gängse struktur och kvalitet så att en fördjupad logisk och kommunikativ struktur avspeglas.
Fördjupad förmåga att muntligt redogöra för, motivera, försvara och diskutera examensarbetet utifrån kunskaper i vetenskaplig metodik, etik, fysioterapi och närliggande ämnesområde i enlighet med praxis för ventilering av vetenskapliga studier.
Fördjupad förmåga att muntligt klart opponera och diskutera ett annat examensarbete utifrån kunskaper i vetenskaplig metodik, etik, fysioterapi och närliggande ämnesområde i enlighet med praxis för ventilering av vetenskapliga studier
Förmåga att identifiera sitt framtida behov av kunskapsutveckling


Kursinnehåll
Utformning av projektplan
Genomförande av projektarbete
Utformning av vetenskaplig rapport
Försvar av eget examensarbete
Kritiskt granskning och opposition på ett annat examensarbete

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i arbetsterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Samtliga mål examineras genom skriftlig uppsats, dess försvar vid ett seminarium samt opposition på en annan uppsats.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, R., & Lubinsky, J. (2015). Rehabilitation research: principles and applications. Elsevier Health Sciences.
Höglund Nielsen, B., & Granskär, M. (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG15.00ObligatoriskV21Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-08-19