Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Materialval och Ekodesign 7,5 högskolepoäng

Material Selection & Eco Design
Grundnivå, T0007T
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundkursen i Metalliska och polymera material T0004T eller motsvarande. Om kursen ges på engelska, krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen har som mål att studenten efter genomgången kurs ska ha förvärvat följande - grundläggande kunskaper om metoder för val av material - erfarenhet från praktikfall i arbetsgången för systematiskt val av material, konstruktionsutformning och tillverkningsmetod - grundläggande kunskaper om sambanden mellan miljö, energi och materialval med avseende på olika tillverkningsmetoder och för olika produkter under deras livscykel - kunskap om metoder för utformning av processer och produkter för hållbar utveckling - förmåga att ta miljöhänsyn vid val, tillverkning och användning av material

Kursinnehåll
Kursen består av en teoretisk del (ca 50%) och projektdel (ca 50 %). I teoridelen belyses arbetsgången vid val av material, inverkan av konstruktionens utformning och tillverkningsmetod på materialvalet. Materialdatabasers och andra informationskällors möjligheter och begränsningar belyses. Miljöaspekter på industriella processer. Återvinning och återanvändning av material och livscykelanalys exemplifieras. Utformning av produkter och materialval med avseende på återanvändning/återvinning belyses. Metoder för återvinning av material och miljöaspekter på användning och framställning av energi behandlas. I projektdelen av kursen kommer studenten att få arbeta med en materialvals- och/eller miljöinriktad uppgift, i små grupper.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektionsövningar. Varje student deltar i ett eller två projektarbeten. Studiebesök utförs vid relevanta mål.

Examination
Inlämningsuppgifter och delprov ska vara godkända liksom projektrapporter för att betyget godkänt ska kunna ges.

Examinator
Esa Vuorinen

Övergångsbestämmelser
Kursen T0007T motsvarar kursen MPM040

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4
Materials Selection in Mechanical Design, 5:th edition. M.F. Ashby. Butterworth - Heinemann 2016. Paperback ISBN: 9780081005996
eBook ISBN: 9780081006108.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektU G#4.50ObligatoriskH07
0002DuggorU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-01-17