Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektarbete - Examensarbete i industriell logistik, kandidat 15 Högskolepoäng

Thesis, Industrial Logistics
Grundnivå, T0009N
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G#
Ämne
Industriell logistik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Studenten ska ha förkunskaper i industriell ekonomi och industriell logistik. Examinator bedömmer om den studerande har tillräckliga kunskaper för att påbörja projektet eller examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgånen kurs ska:
- studenteten självständigt och med ett vetenskapligt förhållningssätt kunna formulera, behandla, analysera och vidareutveckla problemställningar inom logistikområdet
- studenten i anslutning till vald problemstaällning ha fördjupat och förstärkt det teoretiska och metodologiska kunskaperna
- studenten självständigt kunna granska och bedömma vetenskapliga arabeten, inklusive sitt eget
- studenten kunna presentera sitt arbete munligt och skriftlig på ett vetenskapligt och i övrigt bra sätt.

Kursinnehåll
Inom ramen för examensartet behandlas frågeställningar inom logistikområdet. Det exakta temat diskuteras fram i samråd mellan student, handledare och eventuella representanter för företag eller annnan organisation som är inkopplad i projektet.

Genomförande
Undervisningen består av individuell handledning.

Examination
För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarie där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten. För godkänt på kursen krävs vidare e-publicering av arbetet enligt LTUs regler samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.

Övrigt
Kursen är avsedd endast för studenter som inte avser att fullfölja sin civilingenjörsutbildning och som istället väljer att avsluta studierna inom programmet industriell ekonomi med en teknologie kandidatexamen.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Athanasios Migdalas

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1
Varierar beroende på arbetets karaktär och inriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete/Examensarbete15.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2009-02-22 att gälla från hösten 2009.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-01-19