Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Berganläggningsteknik 7,5 högskolepoäng

Rock Engineering and Rock Mechanics
Grundnivå, T0013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 30hp kurser inom teknik/naturvetenskap


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskap i bergteknik och bergmekanik. De nedan listade kursmålen är sorterade efter lärandemål, där mål 1-4 utgör kunskap och förståelse, 5-8 färdighet och förmåga samt 8 värderingar och förhållningssätt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Förstå och beskriva bergbyggandets enhetsoperationer och beskriva olika tunneldrivnings- och losshållningsmetoder
2. Identifiera strukturellt styrda brottformer i bergslänter och undermarksanläggningar med hjälp av sfärisk projektion och ingenjörsgeologiska beskrivningar av bergmassan
3. Identifiera cirkulär brottform i bergslänt med hjälp av ingenjörsgeologiska beskrivningar av bergmassan

Färdighet och förmåga
4. Välja och motivera val av metod och utrustning för produktion i berg.
5. Beräkna säkerheten mot brott för identifierade strukturellt styrda brottformer och kunna bedöma om slänter och ytligt belägna underjordskonstruktioner är stabila,
6. Utvärdera bergmassans kvalitet med hjälp av bergklassificering och enklare ingenjörsgeologisk beskrivning av berg.
7. Redogöra för och diskutera både skriftligt och muntligt sina och andras tillvägagångssätt, antaganden, resultat och slutsatser

Värdering och förhållningssätt
8. Redogöra för olika berganläggningar. Risker med konsekvens på omgivningen. 

Dessa kunskaper ligger till grund för övriga kurser i berganläggningsteknik och geoteknik som ges vid institutionen.  

Kursinnehåll
Kursen behandlar Grundläggande bergteknik och bergmekanik såsom tunneldrivning och loss -hållning av berg med konventionell borrning och sprängning, mekaniska metoder, grundläggande sprängningsteknik, massberäkningar, lastning och transport, skiftformer, tidplaner, förundersökning i berg, bergförstärkning. Kursen redovisar också typiska anläggningar som kopplar till kunskap inom bergteknik och bergmekanik men också vilka möjligheter som finns för exploatering av underjorden ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. I undervisningen ges, utöver grundläggande färdigheter i bergteknik och bergmekanik, möjlighet för studenten att träna på allmänna färdigheter som hen kommer att behöva i sin framtida yrkesroll. Genom att uppfylla målen i kursen kommer studenten att tillägna sig fackkunskaper såväl som generella färdigheter.

Gällande fackkunskaper kommer studenten att:
- Utveckla praktisk erfarenhet om hur byggande i berg går till och kommunicera med branschfolk. Öva på att presentera grundläggande fackkunskap och göra en kritisk bedömning inom fackområdet. Öva på självständig problemlösning. Tillämpa sina teoretiska kunskaper på praktiska problem.

Gällande generella färdigheter kommer studenten att:
- Öva på att formulera sig i tal och skrift. Utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Utveckla sin förmåga för självständig problemlösning och sammanställa resultat. Studenten kommer också öva på att ge återkoppling på andras arbeten.  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Baserat på föreläsning, föreläsningsmaterial och kurslitteratur ges förutsättningar för genomförande av projektuppgiften. Föreläsningar är upplagda i delmoment som kopplar till projektuppgiften som utförs i form av ett grupparbete som redovisas både skriftligt och muntligt. Den muntliga redovisningen sker gruppvis inför annan grupp/ grupper som ges möjlighet att innan presentationstillfället ta del av rapporten för att direkt efter presentationen kunna respondera på både rapport och presentation. 

I kursen genomförs ett studiebesök som kopplar till delar av kursen innehåll. Vid studiebesöket skall studenten delta aktivt genom att exempelvis anteckna, fotografera (om det är tillåtet), lyssna samt ställa relevanta frågor till de som guidar studenterna under besöket. Om examinator bestämmer att studiebesök av någon anledning utgår, ersätts studiebesöket med en fördjupningsuppgift som skall redovisas skriftligt. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras vid en skriftlig tentamen och vid övriga aktiviteter som omfattar olika aspekter om byggande i Jord- och Berg och består av individuellt arbete, grupparbete samt studiebesök (alternativt fördjupningsuppgift)

• Skriftlig tentamen, 4 p. Betygsskala GU345
Övriga aktiviteter, 3.5 p. Betygsskala U/G
• Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift, 
• Genomfört studiebesök och en gruppvis skriftlig redogörelse av besöket alternativt en fördjupningsuppgift som redovisas som ett PM 

Efter att alla delmoment har godkänts gäller betygsskala GU345

Nedan redovisas examinationsform för respektive mål

Mål 1-6 och 8 examineras via skriftlig tentamen. Ingår i tentamen med betygsskalan G U 3 4 5.
Mål 1,4 och 7 examineras via skriftlig rapport och muntlig presentation. Ingår i övrigt med betygsskalan G U. 


Examinator
Lars-Olof Dahlström

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Bergmekanikens grunder, Nordlund etc.

I kurs T0013B kommer mindre än 50% av boken ingå i kursen. En kortare version som täcker kursen kommer därför vara tillgänglig. Hela boken kommer också finnas tillgänglig och kommer behövas i kommande kurser inom ämnet.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH08
0002ÖvrigtU G#3.50ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-11