KURSPLAN

Projektkurs B 7,5 högskolepoäng

Project in Manufacturing Engineering, B
Grundnivå, T0015T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom Fysik (motsvarande F000T-Fysik 1 7.5 hp och F0006T-Fysik 3, 7.5 hp), Matematik (motsvarande M0029M-Differentialkalkyl 7.5 hp, M0030M-Linjär algebra och integralkalkyl 7.5 hp, M0031M-Linjär algebra och differentialekvationer 7.5 hp samt M0032M-Flervariabelanalys och datorverktyg 7.5 hp eller M0013M Matematik M 7.5 hp). Grundläggande solidmodellering (M0010T-Datorstödd konstruktion 7.5 hp), Maskinkomponenter (M0012T-Maskinkomponenter 7.5 hp) samt Hållfasthetslära (M0011T-Hållfasthetslära A 7.5 hp)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursdeltagaren skall genomföra integrerat produktutvecklingsprojekt inom konstruktion och produktion. Efter att kursen genomförts med godkänt resultat ska studenten:

Kunskap och förståelse

 • Visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att delta i olika delar av ett utvecklingsprojekt; Idé, konstruktion, tillverkning och idrifttagning.
 • Visa kunskap i att göra maskintekniska ritningar m.h.a. datorbaserade hjälpmedel

Färdigheter och förmåga

       Visa förmåga att:

 • planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar i projektform  
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin färdighet och förmåga
 • göra enkla dimensioneringsberäkningar
 • planera och genomföra tillverkning av maskinkomponenter
 • utnyttja erhållna kunskaper för att uppnå praktiska resultat. 
 • kunna reflektera över hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) under utveckling av maskintekniska system.
 • i nationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra sina slutsatser i form av tekniska rapporter av hög kvalitet och muntliga presentationer, samt att k unna sälja sina idéer och resultat till chefer, kolleger m.fl.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning. 
 • Visa förmåga att kunna värdera vilka hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) som behöver beaktas vid utveckling av maskintekniska system.

Kursinnehåll

Kursdeltagarna arbetar i grupper med framtagning av en produkt. Arbetet omfattar samtliga stadier från idéskiss till tillverkning. Arbetet redovisas i en teknisk rapport.


Genomförande

Undervisningen består av projektarbete. Enstaka lektioner och föreläsningar kan förekomma. Tillverkning av framtagen produkt sker genom praktiskt handhavande av verkstadsmaskiner som svarv och fräs. CAD-verktyg används för ritningsframställning.


Examination
För godkänt betyg krävs godkänd teknisk rapport och godkänd konstruktionsuppgift som skrivs och tillverkas i grupp. Dessutom krävs närvaro vid två projektpresentationer i kursen samt en inlämnad enskild inlämningsuppgift.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med MTM061, T0022T

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar MPR044.

Examinator
Pär Marklund

Övergångsbestämmelser
Kursen T0015T motsvarar kursen MPR044

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ritteknik Maskinteknik, Karl Taavola, ISBN: 9789188816245

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005Konstruktionsuppgift/inlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.