Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs B 7,5 högskolepoäng

Project in Manufacturing Engineering, B
Grundnivå, T0015T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom Fysik (motsvarande F000T-Fysik 1 7.5 hp och F0006T-Fysik 3, 7.5 hp), Matematik (motsvarande M0029M-Differentialkalkyl 7.5 hp, M0030M-Linjär algebra och integralkalkyl 7.5 hp, M0031M-Linjär algebra och differentialekvationer 7.5 hp samt M0032M-Flervariabelanalys och datorverktyg 7.5 hp eller M0013M Matematik M 7.5 hp). Grundläggande solidmodellering (M0010T-Datorstödd konstruktion 7.5 hp), Maskinkomponenter (M0012T-Maskinkomponenter 7.5 hp) samt Hållfasthetslära (M0011T-Hållfasthetslära A 7.5 hp)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap och förmåga att delta i olika delar av ett utvecklingsprojekt; Idé, konstruktion, tillverkning och idrifttagning.
 • Ha utvecklat kunskap i att göra maskintekniska ritningar m.h.a. datorbaserade hjälpmedel

Färdigheter och förmåga

 • Ha tränat i att planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar projektform
 • Ha utvecklat färdighet och förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap vid problemlösning i projektform
 • Ha tränat på att göra enkla dimensioneringsberäkningar
 • Ha insikt i planering och genomförande av tillverkning av maskinkomponenter
 • Ha övat i att nyttja tidigare erhållna kunskaper för att uppnå praktiska resultat.
 • Kunna reflektera över hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) under utveckling av maskintekniska system.
 • Ha tränat sin förmåga att i nationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra sina slutsatser i form av tekniska rapporter av hög kvalitet och muntliga presentationer, samt att kunna sälja sina idéer och resultat till chefer, kolleger m.fl.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
 • Visa förmåga att kunna värdera vilka hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) som behöver beaktas vid utveckling av maskintekniska system.

Kursinnehåll

Kursen behandlar framtagning av en maskinteknisk produkt och omfattar alla stadier från idé till tillverkning. Arbetet genomförs i projektgrupp och alla moment stöds av handledare i samverkan med examinator. Projektuppgiften avslutas med testning av tillverkad prototyp baserad på projektgruppens framtagna konstruktion. Arbetet redovisas i en teknisk rapport.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Inom kursen genomförs ett större projekt med 7-9 deltagare i varje projektgrupp. Projektarbetet genomförs med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studenternas egeninhämtande av kunskap inom projektet.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar på hur en kolvmotor fungerar, vilket är starkt kopplat till projektuppgiften, samt på framställning av maskintekniska ritningar. Det ges lektioner i handhavande av maskiner för skärande bearbetning (svar och fräs) samt lektioner som stöd för den initiala brainstormingen vid framtagning av koncept.

Färdigheter som tränas under kursen via föreläsningar, lektioner och projektarbete är lösning av komplexa och öppna problemställningar, brainstorming, projektarbete/samarbete, muntlig/skriftlig presentation, modellering i CAD, hållfasthetsberäkningar, ritningsframställning, samt laborativ verksamhet i form av tillverkning och montering/testkörning av maskintekniska komponenter.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom ett sammanvägt betyg baserat på alla ingående moment i kursen.

Moment som betygsätts är projektpresentationer, teknisk rapport inkl. maskintekniska ritningar, opponering på andra gruppers tekniska rapporter samt slutresultat på projekt.

Betygssättning sker enligt betygsskala U 3 4 5 och samtliga ingående examinationsmoment, enligt ovan, ska vara avklarade för slutbetyg på kursen”.

Obligatorisk närvaro på de två presentationstillfällende är ett krav för slutbetyg.


Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med MTM061, T0022T

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar MPR044.

Examinator
Pär Marklund

Övergångsbestämmelser
Kursen T0015T motsvarar kursen MPR044

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurskompendium
Ritteknik Maskinteknik, Karl Taavola, ISBN: 9789188816245

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Konstruktionsuppgift/inlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17