Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Berättande i olika medier, TV 15 högskolepoäng

Narration in different media, TV
Grundnivå, T0025F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Höst 2020 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten skapar en övergripande bild av berättandet som kunskapsområde både historiskt och i dagens föränderliga medielandskap. Den utgör också en utveckling inom professionsområdet tv-journalistik genom färdighetsträning i tv-mediets publikationstekniker.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • förklara teoretiska och metodologiska modeller för det journalistiska berättandet utifrån kurslitteratur och föreläsningar
 • beskriva och tolka medierade berättelser med hjälp av teoretiska modeller
 • värdera och reflektera kring berättandet i olika medier
 • genomföra redaktionellt arbete utifrån metoder och modeller för journalistiskt berättande i tv-mediet
 • visa förmåga att publicera tv mot en given publik
 • kommunicera muntligt och skriftligt med given publik
 • använda tekniker för inspelning, redigering och utsändning inom tv-mediet
 • använda journalistiska metoder för insamling och bearbetning
 • visa förmåga att ge och ta emot respons på gjorda inspelningar och utsändningar
 • beskriva och ge exempel på modeller och teorier om berättandet inom tv-mediet
 • beskriva och problematisera upphovsrätt utifrån konkreta exempel.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande kunskapsområden:

 • teorier och metoder om berättandet i ljud, bild och text: narratologi, dramaturgi, semiotik, retorik
 • analysmetoder för linjära och icke-linjära berättelser i olika medier
 • journalistiskt berättande inom tv-mediet
 • redaktionellt arbete
 • inspelningstekniker, redigering och utsändningsteknik
 • regelverk kring medierade berättelser med fokus på upphovsrätt
 • respons och textsamtal.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, inlämningsuppgifter, handledning, produktionsarbete och egna studier utifrån kurslitteratur

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier, tentamen, inlämningsuppgifter, produktionsarbete individuellt och i grupp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
För VG som slutbetyg i kurs krävs VG i momentet Hemtentamen.

Examinator
Stefan Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2
Ekström, Mats (2008). Mediernas språk. Stockholm: Liber
Häger, Björn (2014). Reporter. En grundbok i journalistik. Lund: Studentlitteratur. Valda delar.
Hultén, Britt (2007). Journalistikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. E-bok
Kronmarker, Marie (2017): Feedback i praktiken. Stockholm: Morfem/Fojo.
Nikolajeva. Maria (2017): Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur.
Pressens samarbetsnämnd (2015): Spelregler för Press, TV och radio.
Häggbom, My (2016) En berättelse från verkligheten: om konsten att göra tv-reportage. Beställs på Stockholms konstnärliga högskola

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgifterU G#7.00ObligatoriskH16
0005KursuppgifterU G#5.00ObligatoriskH16
0006HemtentamenU G VG *3.00ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17