KURSPLAN

Berättande i olika medier, TV 15 högskolepoäng

Narration in different media, TV
Grundnivå, T0025F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten skapar en övergripande bild av berättandet som kunskapsområde både historiskt och i dagens föränderliga medielandskap. Den utgör också en utveckling inom professionsområdet tv-journalistik genom färdighetsträning i tv-mediets publikationstekniker.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • förklara teoretiska och metodologiska modeller för det journalistiska berättandet utifrån kurslitteratur och föreläsningar
 • beskriva och tolka medierade berättelser med hjälp av teoretiska modeller
 • värdera och reflektera kring berättandet i olika medier
 • genomföra redaktionellt arbete utifrån metoder och modeller för journalistiskt berättande i tv-mediet
 • visa förmåga att publicera tv mot en given publik
 • kommunicera muntligt och skriftligt med given publik
 • använda tekniker för inspelning, redigering och utsändning inom tv-mediet
 • använda journalistiska metoder för insamling och bearbetning
 • visa förmåga att ge och ta emot respons på gjorda inspelningar och utsändningar
 • beskriva och ge exempel på modeller och teorier om berättandet inom tv-mediet
 • beskriva och problematisera upphovsrätt utifrån konkreta exempel.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande kunskapsområden:

 • teorier och metoder om berättandet i ljud, bild och text: narratologi, dramaturgi, semiotik, retorik
 • analysmetoder för linjära och icke-linjära berättelser i olika medier
 • journalistiskt berättande inom tv-mediet
 • redaktionellt arbete
 • inspelningstekniker, redigering och utsändningsteknik
 • regelverk kring medierade berättelser med fokus på upphovsrätt
 • respons och textsamtal.

Genomförande
Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, inlämningsuppgifter, handledning, produktionsarbete och egna studier utifrån kurslitteratur

Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier, tentamen, inlämningsuppgifter, produktionsarbete individuellt och i grupp.

Övergångsbestämmelser
För VG som slutbetyg i kurs krävs VG i momentet Hemtentamen.

Examinator
Stefan Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ekström, Mats (2008). Mediernas språk. Stockholm: Liber
Häger, Björn (2014). Reporter. En grundbok i journalistik. Lund: Studentlitteratur. Valda delar.
Hultén, Britt (2007). Journalistikanalys: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. E-bok
Kronmarker, Marie (2017): Feedback i praktiken. Stockholm: Morfem/Fojo.
Nikolajeva. Maria (2017): Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur.
Pressens samarbetsnämnd (2015): Spelregler för Press, TV och radio.
Häggbom, My (2016) En berättelse från verkligheten: om konsten att göra tv-reportage. Beställs på Stockholms konstnärliga högskola

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgifterU G#7.00ObligatoriskH16
0005KursuppgifterU G#5.00ObligatoriskH16
0006HemtentamenU G VG *3.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.