KURSPLAN

Skådespelarens fördjupning 1 30 Högskolepoäng

The actors' intensity 1
Grundnivå, T0068S
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-16

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Scenframställning
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier
Ingår i huvudområde
Scenisk framställning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd i kurserna Skådespelarens grund 1 o 2, Skådespelarens påbyggnad samt Skådespelarens praktik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
• visa fördjupad kunskap kring och förståelse för skådespelarens arbetsredskap, både individuellt och kollektivt
• visa färdighet och förmåga att fördjupa och sammanfoga sina kunskaper från Skådespelarprogrammets tidigare kurser
• visa fördjupad färdighet i att omsätta sina reflektioner i konstnärliga uttryck

  För scenframställning gäller även att studenten ska kunna:
• tillämpa och reflektera kring sina erövrade kunskaper i samspelets och gestaltningens alla nivåer
• ha tillägnat sig kunskaper/erfarenheter gällande precision, uttryck och rumslig medvetenhet i scenisk förhöjning
• ha erövrat fördjupad förståelse för ensemblespelets betydelse för kommunikationen med publik

Dessutom sker en fördjupning i film efter vilken studenten ska kunna:
• visa förtrogenhet och trygghet med de uttryck som filmmediet kräver
• kunna hantera processen både framför och bakom kameran

För röst, tal och textinterpretation gäller även att studenten ska kunna:
• självständigt förbereda rösten inför repetition och föreställning
• på ett fördjupat sätt tillämpa sina färdigheter i och redogöra för de tekniska grunderna i röstlig rollgestaltning i medier (tv/film)
• arbeta med röstimprovisationer och gränsöverskridande röstliga uttryck

För sång gäller även att studenten ska kunna:
• i samverkan med andra planera och genomföra en mindre musikdramatisk föreställning
• självständigt förbereda rösten inför repetition och föreställning
• instudera musikmaterial, självständigt och under handledning
• medverka i musikdramatiska sammanhang

För rörelse gäller även att studenten ska kunna:
• i det sceniska arbetet genomföra praktiska övningar och fördjupad reflektion i ämnet rörelse
• redovisa/redogöra för sina erfarenheter och metoder för utveckling av det fysiska uttrycket integrerat med text- och röstarbete i sitt sceniska arbete
• analysera och fysiskt gestalta utifrån ett intersektionellt perspektiv
• formulera mål avseende sina individuella behov inom kropp och rörelse i förhållande till scenisk aktion

För reflektion och omvärld gäller även att studenten ska kunna:
   Visa förmåga att redogöra/diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar.
•    Med utgångspunkt i de teorier, verktyg och metoder som presenterats visa förmåga att kritisk analysera den samtida teaterdiskursen och utifrån detta göra medvetna självständiga val.
•    Visa förmåga i analys av pjästext eller annat föreställningsmaterial ur en nutida och/eller en historisk kontext
 

Kursinnehåll
Scenisk gestaltning.
• Textanalys och reflektion.
• Rösttekniska övningar.
Fysisk gestaltning.
Sångteknik.

Genomförande
lärarledda övningar i helklass, mindre grupper och individuellt
skriftlig och muntlig reflektion och analys
individuellt förd arbetsdagbok

Examination
Examination sker vid arbetsredovisningar, inlämningsuppgifter samt deltagande vid seminarier.

Examinator
Johan Forslund

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur
Litteratur meddelas senare.

Referenslitteratur
• Järleby, Anders (2009). Inlevelse och distans: Bertolt Brecht - om dramaturgi och skådespeleri: [Stanislavskij, Piscator, Aristoteles, Shakespeare]. Skara: Pegasus.
• Löfgren, Lars (2003). Svensk teater. Stockholm: Natur och kultur.
• Mamet, David (1997). True and false: heresy and common sense for the actor. New York: Pantheon Books.
• Meisner, Sanford & Longwell, Dennis. (1987). Sanford Meisner on acting. New York: Vintage Books
• Osten, Suzanne (2002). Mina meningar: [essäer, artiklar, analyser 1969-2002]. Hedemora: Gidlund.
• Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (1976). En skådespelares arbete med sig själv: i inlevelsens skapande process. [Ny utg.] Stockholm: Rabén & Sjögren
• Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (2008). Att vara äkta på scen: om skådespelarens arbetsmoral och teknik: valda texter. Stockholm: Gidlund i samarbete med Stift. för utgivning av teatervetenskapliga studier. Översättning: Martin Kurtén.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0007Scenframställning - Praktisk redovisning7.5TG U G#
0008Scenframställning - Praktisk redovisning7.5TG U G#
0009Röst, tal & textinterpretation-Praktisk redov, inlämn uppg5.0TG U G#
0010Sång - Praktisk redovisning3.0TG U G#
0011Rörelse - Praktisk redovisning, inlämningsuppgift5.0TG U G#
0012Reflektion & omvärld - Seminarium, inlämningsuppgift2.0TG U G#