Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skådespelarens fördjupning 1 30 högskolepoäng

The actors' intensity 1
Grundnivå, T0068S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Scenframställning
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier
Ingår i huvudområde
Scenisk framställning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd i kurserna Skådespelarens grund 1 o 2, Skådespelarens påbyggnad samt Skådespelarens praktik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: 
 
•    visa fördjupad kunskap kring och förståelse för skådespelarens arbetsredskap, både individuellt och kollektivt 
•    visa färdighet och förmåga att fördjupa och sammanfoga sina kunskaper från Skådespelarprogrammets tidigare kurser 
•    visa fördjupad färdighet i att omsätta sina reflektioner i konstnärliga uttryck.

För scenframställning gäller även att studenten ska kunna:
 
•    tillämpa och reflektera kring sina erövrade kunskaper i samspelets och gestaltningens alla nivåer
•    ha tillägnat sig kunskaper/erfarenheter gällande uttryck och rumslig medvetenhet
•    ha erövrat fördjupad förståelse för ensemblespelets betydelse. 

Dessutom sker en fördjupning i film efter vilken studenten ska kunna:
•    visa förtrogenhet och trygghet med de uttryck som filmmediet kräver
•    visa förståelse för processen både framför och bakom kameran.

För röst, tal och textinterpretation gäller även att studenten ska kunna:

•    självständigt förbereda rösten inför repetition och föreställning
•    arbeta med röstimprovisationer och gränsöverskridande röstliga uttryck.

För sång gäller även att studenten ska kunna:

•    självständigt förbereda rösten inför repetition och föreställning
•    instudera musikmaterial, självständigt och under handledning
•    medverka i musikdramatiska sammanhang.

För rörelse gäller även att studenten ska kunna:

•    i det sceniska arbetet genomföra praktiska övningar och fördjupad reflektion i ämnet rörelse
•    formulera mål avseende sina individuella behov inom kropp och rörelse i förhållande till scenisk aktion.

För reflektion och omvärld gäller även att studenten ska kunna:

•    med utgångspunkt i de teorier, verktyg och metoder som presenterats visa förmåga att kritisk analysera den samtida teaterdiskursen
•    visa förmåga i analys av pjästext eller annat föreställningsmaterial ur en nutida och/eller en historisk kontext.


Kursinnehåll

•    Scenisk gestaltning.
•    Textanalys och reflektion.
•    Rösttekniska övningar.
•    Fysisk gestaltning.
•    Sångteknik.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

•    Lärarledda övningar i helklass, mindre grupper och individuellt.
•    Skriftlig och muntlig reflektion och analys.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker vid arbetsredovisningar, inlämningsuppgifter samt deltagande vid seminarier.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Johan Forslund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Kurslitteratur
Litteratur meddelas senare.

Referenslitteratur
Bjerstedt, Sven (2017). Skådespelarens musikalitet. Gidlunds. Bulls Graphics, Halmstad 2017. ISBN 978-91-7844-968-2
Järleby, Anders (2009). Inlevelse och distans: Bertolt Brecht - om dramaturgi och skådespeleri: [Stanislavskij, Piscator, Aristoteles, Shakespeare]. Skara: Pegasus.
Löfgren, Lars (2003). Svensk teater. Stockholm: Natur och kultur.
Mamet, David (1997). True and false: heresy and common sense for the actor. New York: Pantheon Books.
Meisner, Sanford & Longwell, Dennis. (1987). Sanford Meisner on acting. New York: Vintage Books
Osten, Suzanne (2002). Mina meningar: [essäer, artiklar, analyser 1969-2002]. Hedemora: Gidlund.
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (1976). En skådespelares arbete med sig själv: i inlevelsens skapande process. [Ny utg.] Stockholm: Rabén & Sjögren
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (2008). Att vara äkta på scen: om skådespelarens arbetsmoral och teknik: valda texter. Stockholm: Gidlund i samarbete med Stift. för utgivning av teatervetenskapliga studier. Översättning: Martin Kurtén.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Scenframställning - Praktisk redovisningU G#7.50ObligatoriskH17
0008Scenframställning - Praktisk redovisningU G#7.50ObligatoriskH17
0010Sång - Praktisk redovisningU G#3.00ObligatoriskH17
0012Reflektion & omvärld - Seminarium, inlämningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskH17
0013Röst, tal & textinterpretation-Praktisk redovisningU G#5.00ObligatoriskH20
0014Rörelse - Praktisk redovisningU G#5.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17