Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utbildning i en föränderlig tid 15 högskolepoäng

Education in time of change
Avancerad nivå, T7002P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ingår i huvudområde
Utbildningsvetenskap

Behörighet

Lärarutbildning eller annan grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp med 90 hp i relevant utbildningsvetenskapligt ämne, varav 15 hp utgörs av examensarbete.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: • beskriva och analysera nationella och globala utbildningspolitiska förändringar de senaste decennierna• utreda vilka grundläggande värden samt vetenskaps- och lärandeteorier som ligger bakom olika traditioner inom utbildningsvetenskapliga inriktningar • analysera vilka konsekvenser sociala, kulturella och utbildningspolitiska förändringar får för lärande och undervisning i en konkret utbildningskontext • formulera sitt eget pedagogiska förhållningssätt i relation till utbildningsvetenskapliga teorier och utbildningspolitiska förändringar  • genomföra en systematisk litteratursökning och värdera olika källor • tillämpa skrivregler och referenshanteringstekniker, vedertagna inom det utbildningsvetenskapliga området

Kursinnehåll
Inom ramen för kursen ska studenten kritiskt belysa och granska utbildningsteoretiska, utbildningssociologiska och utbildningspolitiska frågeställningar, utifrån aktuell forskning, vetenskapsteori, annan teoribildning samt aktuella styr- och policydokument.

Genomförande
Lärarledda undervisning sker under normal arbetstid via webben med hjälp av distansöverbryggande tekniker, där närvaro är önskvärd men ej obligatorisk. Deltagande i kursintroduktion och lärarledd examination är dock obligatorisk.

Examination
Kursen examineras genom tre examinationer i form av individuella skriftliga examinationer och presentation med olika uttrycksformer (exempelvis med bild, ljud och text). Examinationsuppgifterna beskrivs utförligt i studiehandledningen.

Examinator
Eva Alerby

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)

Apple, M.W., Ball, S.J. & Gandin, L.A. (red.) (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. London: Routledge. [Finns som e-bok]

Ball S.J. (2017) The education debate. 3d edition, Policy Press [Finns som e-bok].

Bauman, Z. (2009). Education in the Liquid-Modern Setting. Power and Education,1(2), 157-166.

Biesta, G. (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber.

Cervantes, S. (2005). Attitudes towards starting small business – Youth and local authorities in a changing labour market? Doctoral thesis. Luleå University of Technology, Department of Human Work Science, Luleå.

Cervantes, S. (2008). Nyliberala influenser inom utbildningssektorn. Fristående skolors etablering och en kommuns uppfattning om dess konsekvenser. BUF:s forskningsrapportserie, nr 2008:1, elektronisk resurs, Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå [Finns som e-resurs].

Gytz Olesen, S. & Møller Pedersen, P. (red.) (2004). Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv: en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens. Lund: Studentlitteratur.

Hargreaves, A. (2009). A decade of educational change and a defining moment of opportunity – an introduction. Journal of Educational Change, 10(2), 89-100.

Hargreaves, A., & Shirley, D. (2008). The Fourth Way of Change. Educational Leadership, 66(2), 56-61.

Imsen, G., Blossing, U., & Moos, L. (2016). Reshaping the Nordic education model in an era of efficiency. Changes in the comprehensive school project in Denmark, Norway, and Sweden since the millennium, Scandinavian Journal of Educational Research, 61:5, 568-583.

Koehler, M. J. & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70.

Kress, G. & Selander, S. (2012). Multimodal design, learning and cultures of recognition.
Internet and Higher Education,15. (s. 265–268).

Månsson, N. & Nordmark, J. (2015). Den allmänna didaktikens gränser –Om möjligheter och begränsningar för en samhällsomvandlande didaktik. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, (24)3. (15 s)

Nilsson, P. (2008) Teaching for Understanding: The complex nature of pedagogical content knowledge in pre‐service education, International Journal of Science Education, 30(10), 1281-1299.

Säfström C.A. & Biesta, G (2011). Ett manifest för pedagogik. Utbildning & Demokrati, 20(3), 83‐95.

Öqvist A., & Cervantes S. (2018). Teaching in preschool: heads of preschools governance throughout the systematic quality work, Nordic Journal of Studies in Educational Policy,1-10.

Ytterligare kurslitteratur tillkommer i samråd mellan kursdeltagarna och lärarna.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005Individuella skriftliga examinationerU G VG *4.00ObligatoriskV15
0006Presentation med olika uttrycksformerU G VG *4.00ObligatoriskV15
0007Individuella skriftliga examinationerU G VG *7.00ObligatoriskV15

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13