KURSPLAN

Operationsanalys 7,5 Högskolepoäng

Operations Research
Avancerad nivå, T7005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöledning
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Matematiska kunskaper om derivator, ekvationslösning, vektoralgebra, vektorer, matriser och linjära ekvationssystem. Motsvarar kurserna M0029M Differentialkalkyl , M0030M Linjär algebra och integralkalkyl samt M0031M Linjär algebra och differentialekvationer.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utveckla matematiska modeller för komplexa problem som uppstår vid ledning/styrning av system av människor, maskiner, material och /eller pengar inom tex industri, affärsverksamhet, förvaltning och försvar.

- optimera matematiska modeller för komplexa problem som uppstår vid ledning/styrning av system av människor, maskiner, material och /eller pengar inom tex industri, affärsverksamhet, förvaltning och försvar.

Kursinnehåll
Kursen behandlar matematiska modeller förkomplexa problem som uppstår vid ledning/styrning av system av människor, maskiner, material och /eller pengar inom tex industri, affärsverksamhet, förvaltning och försvar. Särskild tyngdpunkt kommer att ligga på problem med logistisk anknytning. 

Syftet med modellerna är att ge stöd till beslutsfattare på olika nivåer. Det kan handla om fastställande av långsiktiga riktlinjer eller dagliga operativt beslutsfattande. Exempel på tillämpningsområden är: produktionsplanering, produktmixoptimering, anläggningslokalisering, transportlösningar och investeringsplanering.

Operationsanalytiska tekniker som behandlas i kursen är:
Linjärprogrammering, heltalsprogrammering, icke-linjärprogrammering och nätverksanalys. Vidare behandlas praktiskt användbarhet och begränsningar vid användandet av matematisk optimering och modellering.

Genomförande
Föreläsningar, övningar, datorövningar samt inlämningsuppgifter. I kursen ingår näringslivsbaserade case.

Examination
Lärandemålen examineras genom skriftlig tentamen med differentierade betyg (7.0 hp) samt  inlämningsuppgifter (0.5 hp).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Björn Samuelsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lundgren, J., Rönnqvist, M. & Värbrand, P. Optimeringslära, Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.0TG G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter0.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.