Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Operationsanalys 7,5 högskolepoäng

Operations Research
Avancerad nivå, T7005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Miljöledning
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, däri ska följande kurser ingå: Differentialkalkyl (M0047M) 7,5 hp, Linjär algebra och integralkalkyl (M0048M) 7,5 hp samt Linjär algebra och differentialekvationer (M0049M) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utveckla matematiska modeller för komplexa problem som uppstår vid ledning/styrning av system av människor, maskiner, material och /eller pengar inom tex industri, affärsverksamhet, förvaltning och försvar.

- optimera matematiska modeller för komplexa problem som uppstår vid ledning/styrning av system av människor, maskiner, material och /eller pengar inom tex industri, affärsverksamhet, förvaltning och försvar.

Kursinnehåll
Kursen behandlar matematiska modeller förkomplexa problem som uppstår vid ledning/styrning av system av människor, maskiner, material och /eller pengar inom tex industri, affärsverksamhet, förvaltning och försvar. Särskild tyngdpunkt kommer att ligga på problem med logistisk anknytning. 

Syftet med modellerna är att ge stöd till beslutsfattare på olika nivåer. Det kan handla om fastställande av långsiktiga riktlinjer eller dagliga operativt beslutsfattande. Exempel på tillämpningsområden är: produktionsplanering, produktmixoptimering, anläggningslokalisering, transportlösningar och investeringsplanering.

Operationsanalytiska tekniker som behandlas i kursen är:
Linjärprogrammering, heltalsprogrammering, icke-linjärprogrammering och nätverksanalys. Vidare behandlas praktiskt användbarhet och begränsningar vid användandet av matematisk optimering och modellering.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, övningar, datorövningar samt inlämningsuppgifter. I kursen ingår näringslivsbaserade case.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Lärandemålen examineras genom skriftlig tentamen med differentierade betyg (7.0 hp) samt  inlämningsuppgifter (0.5 hp).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Björn Samuelsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 2
Lundgren, J., Rönnqvist, M. & Värbrand, P. Optimeringslära, Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 57.00ObligatoriskH10
0002InlämningsuppgifterU G#0.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11