Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kemisk reaktionsteknik I 7,5 Högskolepoäng

Chemical Reaction Engineering I
Avancerad nivå, T7008K
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk teknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Kurserna M0031M Linjär algebra och differentialekvationer, K0010K Fysikalisk kemi samt B0003K Transportprocesser ska ingå


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter fullgjord kurs:
-ha erhållit de grundläggande teoretiska grunderna för att kunna välja och dimensionera reaktorer för kemiska processers genomförande samt att bestämma driftsätt och optimering av dessa reaktorer.
-kunna beskriva och förklara hur de vanligaste kemiska reaktorerna fungerar och deras för- och nackdelar.
-kunna matematiskt beskriva kemiska reaktorer, begränsat till de områden som tas upp i kursen.
-kunna lösa enklare reaktionstekniska problem med hjälp av datorverktyg såsom Matlab.

Kursinnehåll
Introduktion till numeriska metoder och Matlab. Material- och värmebalanser,
reaktionskinetik, ideala batch-, tank- och tubreaktorer, adiabatiska jämviktsprocesser, reaktorkapacitet, tryckfall i reaktorer, komplexa reaktioner med selektivitetsproblem samt reaktorstabilitet.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, laborationer och räkneövningar.
Lektionerna belyser den viktigaste teorin bakom kemisk reaktionsteknik. Under räkneövningarna går läraren igenom hur de vanligaste typerna av problem löses.
Obligatoriska inlämningsuppgifter som utförs i mindre grupper tränar studenten i matematisk modellering av reaktorer/reaktorsystem, lösning av de erhållna modellerna samt analys av resultatet. Laborationen tränar studenten i, skriftlig presentation, grupparbete, öppna problemställningar samt ger bättre förståelse för teorin.

Examination
Examinationen består av inlämningsuppgifter, laboration samt skriftlig tentamen. På momenten inlämningsuppgifter och laboration ges betyget godkänd – icke godkänd, dessa moment examineras kontinuerligt under kursens gång (stoppdatum). På tentamen ges betyg enligt skalorna U(underkänd), 3, 4 och 5 samt för ECTS betyg: F (underkänd), Fx (underkänd), E, D, C, B och A.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.

Examinator
Danil Korelskiy

Övergångsbestämmelser
Kursen T7008K motsvarar kursen T0002K

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Fogler, S.H. Elements of Chemical Reaction Engineering, Senaste utgåvan, Pearson education.
• Lab. instruktioner, Inlämningsuppgifter, mm är tillgängligt via nedladdning från Fronter.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.3G U 3 4 5
0002Laborationer0.7U G#
0003Inlämningsuppgifter1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-11-07