KURSPLAN

Materialteknik, projektkurs 30 Högskolepoäng

Material Science & Engineering, project course
Avancerad nivå, T7009T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Kunskaper motsvarde C-nivå i materialteknik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs - kan du självständigt planera, genomföra och redovisa laboratorieexperiment med vetenskapliga syften. - kan du kritiskt granska egna experimentella resultat och kan avgöra dess giltighet. Du kan dessutom föreslå förbättringar. - kan du kritiskt granska andras arbeten. - kan du på ett attraktivt och stringent sätt redovisa projektresultat.

Kursinnehåll
Projekt hämtas från pågående materialforskning.

Genomförande
En kortare introduktion av det valda området och ett större projektarbete ënskilt eller i grupp, med regelbundna konsultationer.Veckovisa statusrapporter.

Examination
Skriftlig rapport och presentation vid ett lokalt EEIGM-symposium (muntligt och via posters).

Examinator
Roberts Joffe

Övergångsbestämmelser
Kursen T7009T motsvarar kursen MPM041

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Relevanta vetenskapliga artiklar via litteratursökning.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projekt30.0TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.