KURSPLAN

Brytningsekonomi och riskvärdering 7,5 Högskolepoäng

Mining Economy and Risk Evaluation
Avancerad nivå, T7011B
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 2 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-06-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Studenterna ska ha grundläggande kunskaper i matematik, fysik, ekonomi samt geologi. Kursen kräver god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenterna en fördjupad kunskap om de teoretiska grunderna för gruv- och mineralekonomi, och kunskap att identifiera och utvärdera risker i gruvprojekt.
Du kommer att kunna
-beskriva de teoretiska grunderna för gruv- och mineralekonomi
-förklara de viktigaste faktorerna i studier angående genomförande av gruvprojekt
-tekniskt och ekonomiskt analysera ett föreslaget projekt
-beskriva det nationella och internationella reglerade system för utvärdering av mineraliseringar
-tillämpa grundläggande riskanalysmetoder och ledningsverktyg för olika gruvrelaterade problem

Kursinnehåll
Teori för Gruv-och mineralekonomi, utvärdering av mineraliseringar. Riskanalys av gruvprojekt; grundläggande teori, riskidentifiering, bedömning och hantering.

Genomförande
Klassrumsundervisning med föreläsningar och övningar samt projektarbete. Studenterna lämnar in en skriftlig rapport och genomför en muntlig presentation av sitt projektarbete. Projektarbetet sker i grupp och med problem relaterade till gruvindustrin.

Examination
Skriftlig tentamen, betygsskala 3,4,5.
Projektarbete, skriftlig och muntlig presentation.

Examinator
Håkan Schunnesson

Övergångsbestämmelser
Kursen T7011B motsvarar kursen ABT058

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurspärm och övrigt utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Gruppuppgift1.5U G#