Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad bergmekanik 7,5 högskolepoäng

Applied Rock Mechanics
Avancerad nivå, T7020B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

T0013B Berganläggningsteknik och T0014B Introduktion till bergmekanik eller T7001B Bergmekanikens grunder kunskaper, och T7002B Dimensionering av bergkonstruktioner eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Denna kurs kommer att förbättra studenternas kunskaper och färdigheter samt värderingsförmåga inom bergmekanikområdet och kommer att hjälpa eleverna att lösa praktiska bergmekanikproblem i samband med anläggnings- och gruvtekniska projekt

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. utforma balkar, pelare, öppna bergrum, schakt och återfyllning,
2. analysera gruvinducerade sättningar och seismicitet, samt
3. välja och tillämpa tillgängliga tekniska metoder och verktyg inom tillämpad bergmekanik.

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
4. formulera och genomföra lämplig analys för de givna uppdragen och en projektuppgift, och
5. förklara princip, mekanism och svårigheter vid dimensionering, konstruktion och kontroll av underjordiska konstruktioner på ett tekniskt sätt muntligt, skriftligt och grafiskt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
6. bedöma kvaliteten på eget arbete och andras arbete, och
7. försvara sitt arbete i samband med ett fältarbete eller en projektuppgift. 

Kursinnehåll
Kursen behandlar
• Balkteori
• Pelardesign
• Utformning av öppna rum och schakt
• Schaktdesign och konstruktion
• Design för återfyllning
• Numerisk modellering
• Prediktering av sättningar
• Gruvinducerad seismicitet
• Fältbesök eller projektarbete 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Denna kurs inkluderar undervisnings- och inlärningsaktiviteter såsom
• Föreläsningar
• Självstudier
• Uppgifter
• Skriftliga prov
• Fältbesök eller projektarbete
• Teknisk rapportering och muntlig presentation

Ämnena i denna kurs presenteras i form av föreläsningar i klassen av flera föreläsare. Teoretiska färdigheter tränas genom beräkningar och analyser i klassen, självstudier och uppgifter. Förståelsen för ämnena kommer att bedömas genom skriftliga prov. Fokus på ett specifikt tekniskt problem görs genom gruppfältbesök och / eller projektarbete. Resultaten av projektarbetet sammanställs i en skriftlig rapport som kommenteras av kvalitetsgranskningas. Arbetet presenteras muntligt i klassrummet under ett seminarium och eleverna behöver försvara sitt arbete i grupp. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom skriftlig examination, skriftlig teknisk rapportskrivning och muntlig tentamen med differentierade betyg (5,0 hk) och obligatoriska uppgifter (2,5 hp) under kursen.

• De avsedda lärandemålen 1, 2, 4, 5 och 6 bedöms genom obligatoriska inlämningsuppgifter, betygsatta med G/U, dvs. godkänd (G) eller underkänd (U).
• De avsedda lärandemålen 1, 2 och 5 utvärderas vidare genom skriftlig examination.
• Avsedda lärandemål 3-7 utvärderas genom skriftlig teknisk rapport och muntlig tentamen.

Alla examinationer inklusive skriftliga prov, skriftlig teknisk rapportering och muntlig tentamen måste genomföras för att erhålla kursbetyg. Betygen för de skriftliga proven, den skriftliga tekniska rapporten och den muntliga tentamen delas ut enligt en betygsskala U, G, 3, 4 och 5, dvs Underkänd (U), Godkänd (3), Godkänd godkänd (4), och Mycket väl godkänd (5). 

Examinator
Ping Zhang

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Huvudlitteraturen i denna kurs består av ett kompendium, som är indelat i avsnitt som behandlar ämnena i kursen. Vissa avsnitt är skrivna speciellt för denna kurs medan andra består av vetenskapliga artiklar eller fristående kapitel från böcker. Ytterligare litteratur såsom uppgifter, övningar etc. kommer att göras tillgänglig i universitetets lärplattform när kursen startar.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgiftU G#2.50ObligatoriskV22
0005Skriftliga prov, projektuppgift, muntlig tentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är godkänd av Institutionen för samhällsbyggnad 2006-02-20 att gälla från H06.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-06-14