Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Integrerad produktionsutveckling 22,5 Högskolepoäng

Integrated Production Development
Avancerad nivå, T7021T
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Höst 2018 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kurser/kunskaper i produktionsteknik och datorstöd för produktionsutveckling motsvarande innehållet i T0012T, T7018T och T7019T.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursdeltagaren ska förvärva, tillämpa och integrera kunskap som är central för en produktionsutvecklare i modern tillverkande industri. Studenterna förvärvar främst kunskap inom kreativa produktframtagningsmetoder med speciellt fokus på utveckling av produktionssystem och avancerade tillverkningsmetoder. Detta innefattar metodiker och verktyg, såsom simulering, för analys av produktionsscenarios och tillverkningsprocesser.  Kursens utvecklingsprojekt utförs i nära samarbete med industriföretag. Kursdeltagaren ingår i ett team med studenter med olika specialiteter som tillsammans med handledare från både företag och universitet arbetar med hela produktutvecklingskedjan från idé till färdig produkt och produktionssystem. Studenterna kommer i detta arbete att förvärva kunskaper inom projektledning och utveckla sin förmåga att metodiskt argumentera, reflektera och försvara idéer. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna tillämpa hela produktutvecklingsmetodiken – från planering och behovsanalys, via konceptgenerering och konceptval till slutlig framtagning av prototyper, tillverkningsmetoder och produktionssystem. Deltagarna ska kunna dokumentera och reflektera över såväl sin egen som projektets lärandeprocess samt kunna applicera denna nya kunskap på framtida projekt såväl som i det egna specifika projektet.


Kursinnehåll

Kursen genomförs i samverkan med M7017T (Sirius – Kreativ produktframtagning) och innehåller utförande av produktutvecklingsprojekt från idé till färdig produkt, med fokus på frågeställningar som berör produktionen och tillverkningen, i samarbete med industripartners i syfte att deltagarna ska få kunskap och erfarenheter i dagens och framtidens sätt att bedriva integrerad produktutveckling.


Genomförande
Inom kursen genomförs normalt 3-6 projekt med 4-12 deltagare i varje projektgrupp. Projektarbetet genomförs med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studenternas egeninhämtande av kunskap inom respektive produkt-/produktionsutvecklingsprojekt. Studenter i denna kurs kommer att specifikt ansvar för utvecklingen av tillverkningsmetoder och produktionssystem.

Examination
Det genomförda projektarbetet presenteras i form av skrivna rapporter, muntliga föredrag samt slutredovisning på LTU och vid det medverkande industriföretaget. Dessutom kommer lärargruppen att genomföra muntliga granskningsmöten samt individuella samtal vilka är betygsgrundande. Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till produkt- och produktionsutvecklingsprojektet. Här kommer också specifika frågeställningar inom tillverkning och produktion att väga tungt.

Examinator
Torbjörn Ilar

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Undervisningsmaterial delas ut under kursens gång. Vi rekommenderar nedanstående bok som ger en översikt av både systematiska och kreativa angreppssätt inom produktutveckling. Att köpa denna litteratur är dock inte obligatoriskt.

Ulrich, K. T. and Eppinger, S. D. 1995. Product Design and Development. Boston, MA, USA: McGraw-Hill.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete22.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Mats Näsström 2013-02-15