KURSPLAN

Avancerad produktionsledning 7,5 Högskolepoäng

Principles and methods for production management eller Production Management - advanced level
Avancerad nivå, T7022T
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Mats Näsström 2017-02-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kurser/kunskaper inom tillverkning motsvarande T0019T Tillverkningsmetoder.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kunna beskriva och förklara metoder och strategier för ledning av produktion
  • beskriva den historiska framväxten av lean
  • beskriva grundprinciper i lean och hur dessa samverkar
  • beskriva hur företag och andra organisationer kan arbeta med lean,, bland annat genom att beskriva värderingar, arbetssätt och verktyg inom lean
  • tillämpa typiska metoder för ständig förbättring.
  • kunna planera utformning och layout för produktionssystem 
  •   tillämpa ett urval av lean-metoder/verktyg

Kursinnehåll

Produktionssystemets utformning och funktion. Historisk tillbakablick över framväxt av av olika produktionsfilosofier med fokus på leankonceptet. Toyotamodellen och västerländska leantolkningar. Hur arbetar företag, svenska som utländska med lean. Genomgång av leankonceptets grundläggande principer och viktiga metoder/verktyg. Principer, metoder och verktyg för utformning av layouter.  

 

Metoder och verktyg kommer huvudsakligen att vara kopplade till tillverkande enheter. Kursen kommer att genomföras som föreläsningar, seminarier, praktiska övningar i form av laborationer och mindre företagsbaserade fallstudier


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, en fallstudie och laborationer med inlämningsuppgifter. Fallstudie och inlämningsuppgifter utförs i grupper som projektarbete.  I kursen tränas bl.a. grupparbete/samarbete/projektarbete / analys  i delvis öppna problemställningar, muntlig och skriftlig presentation, laborativt arbete med simuleringsprogramvara.

Examination
För godkänt krävs godkänd tentamen, godkända laborationer, seminarieuppgifter och fallstudie. Specifika krav framgår av respektive instruktion.

Examinator
Torbjörn Ilar

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
”The Toyota Way” av Jeffrey K. Liker samt utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen3.0G U 3 4 5
0002Seminarie/Inlämningsuppgift1.5U G#
0003Fallstudie3.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.