Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad produktionsledning 7,5 högskolepoäng

Principles and methods for production management eller Production Management - advanced level
Avancerad nivå, T7022T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kurser/kunskaper inom tillverkning motsvarande T0019T Tillverkningsmetoder.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.      Kunskap och förståelse

 • redogöra för metoder och strategier för ledning av produktion,
 • redogöra för den historiska framväxten av lean,
 • redogöra för grundprinciper i lean och hur dessa samverkar,
 • beskriva hur företag och andra organisationer kan arbeta med lean,
 • beskriva värderingar, arbetssätt och verktyg inom lean,
 • beskriva lagar och regler kopplade till förhållandet arbetstagare arbetsgivare,
 • förklara hållbarhet (social, miljö och ekonomi) i relation till produktionssystemets utformning,

2.      Färdighet och förmåga

 • tillämpa metoder för ständiga förbättringar,
 • applicera metoder och verktyg vid utveckling av lean baserade produktionssystem
 • planera utformning och layout av produktionssystem,
 • tillämpa insikter i hållbarhet vid utformningen av produktionssystemet,
 • presentera, skriftligt och muntligt, resultat från utformning av produktionssystem,

3.      Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •  värdera betydelsen av hållbarhet (social, miljö och ekonomi) i relation till produktionssystemets utformning,
 • reflektera över och värdera sin egen insats vid laborations- och projektarbeten.

Kursinnehåll

Produktionssystemets utformning och funktion. Historisk tillbakablick över framväxt av av olika produktionsfilosofier med fokus på leankonceptet. Toyotamodellen och västerländska leantolkningar. Hur arbetar företag, svenska som utländska med lean. Genomgång av leankonceptets grundläggande principer och viktiga metoder/verktyg. Principer, metoder och verktyg för utformning av layouter.  

 

Metoder och verktyg kommer huvudsakligen att vara kopplade till tillverkande enheter. Kursen kommer att genomföras som föreläsningar, seminarier, praktiska övningar i form av laborationer och mindre företagsbaserade fallstudier


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, en fallstudie och laborationer med inlämningsuppgifter. Fallstudie och inlämningsuppgifter utförs i grupper som projektarbete.  I kursen tränas bl.a. grupparbete/samarbete/projektarbete / analys  i delvis öppna problemställningar, muntlig och skriftlig presentation, laborativt arbete med simuleringsprogramvara.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt krävs godkänd tentamen, godkända laborationer, seminarieuppgifter och fallstudie. Specifika krav framgår av respektive instruktion.

Examinator
Torbjörn Ilar

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
”The Toyota Way” av Jeffrey K. Liker samt utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH12
0002Seminarie/InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH12
0003FallstudieG U 3 4 53.00ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17