Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Additiv Tillverkning - Process, Material, Produkt 7,5 högskolepoäng

Additive Manufacturing - Process, Material, Product
Avancerad nivå, T7027T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande kurser i fysik (MTF096/F0004T, MTF098/F0006T - mekanik, termodynamik) i tillverkningsteknik (MPR042/T0013T/T0019T/T0017T), i hållfasthetslära (M0011T), maskinkomponenter (M0012T) och i materialteknik (MPM032/T0004T), eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Indelat i tre kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

 • Minnas och kunna beskriva principen för de vanligaste metoderna för additiv tillverkning, deras möjligheter och begränsningar (geometriskt, material- och mekaniska egenskaper samt eko-)
 • Ha insikt i och kunna redogöra för hur materialstrukturen som fås genom additiv tillverkning påverkar mekaniska egenskaper i en komponent och vilken roll komponentens design spelar för detta

2. Färdighet och förmåga

 • Kunna söka, välja, motivera och försvara lämplig tillverkningsmetod bl.a. utifrån komponentens funktionskrav, geometri, material och tillverkningsvolym
 • Kunna utifrån funktion, skapa lösningar för hur en komponents utformning kan och behöver anpassas för vald additiv tillverkningsmetod
 • Kunna utföra simuleringar för de spänningar som uppkommer i komponenter vid tillverkning och därigenom avgöra vilka designförändringar som krävs
 • Muntligt och skriftligt kunna förklara additiva tillverkningsmetoder
 • Kunna ge konstruktiv kritik kring förklaringar om tillverkningsmetoder och rapportupplägg

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över och värdera egen insats vid grupparbete och dra slutsats för att förbättra detta inför framtida arbeten

Kursinnehåll

Översikt över de vanligaste additiva tillverkningsmetoderna (AM, Additive Manufacturing), framförallt L-PBF (Laser Powder Bed Fusion), innefattande:

 • Begrepp, definitioner och tekniker inom AM
 • Tillämpningar för AM när det gäller typer av produkter, seriestorlekar, m
 •  För- och nackdelar för respektive AM metod, även i relation till traditionella tillverkningsprocesser
 • Konstruktionstekniska förutsättningar för AM
 • Termomekaniska beräkningsmetoder för AM-processer
 • Material- och pulvertekniska grunder inom AM
 • Fallstudier – utveckling/anpassning av metalliska produkter för AM 

Förutom kursmaterial förväntas studenten hitta och nyttja externt material


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, inlämning av obligatoriska kursövergripande uppgifter och laboration(er) i grupper om normalt 4-6 studenter. I kursen genomförs även en längre fallstudie med normalt 3-6 deltagare per grupp (design av komponent för AM), med både muntlig och skriftlig redovisning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kontinuerlig examination. Regler för differentierade betyg ges under kursstart, där det i regel krävs högre insats från student för högre betyg.

För slutbetyg fordras dessutom godkänd(a) laboration(er) och projektarbete.


Examinator
Jan Frostevarg

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3
Additive Manufacturing: 3D Printing for Prototyping and Manufacturing (e-bok)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#1.00ObligatoriskH18
0003ProjektarbeteG U 3 4 52.50ObligatoriskH18
0005Kontinuerlig examinationG U 3 4 54.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2018-02-15

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17