KURSPLAN

Byggnadsteknik 7,5 högskolepoäng

Building Technology
Grundnivå,
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-11-06

Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämne (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska, för fastighetsförmedling tillämpliga delar:
 
• känna till och kunna hänvisa till de byggnadsbestämmelser som reglerar, styr och rekommenderar utformning, innehåll och funktion av byggnader
• kunna läsa och tolka byggnadsritningar och därtill göra areaberäkningar
• kunna beskriva, förklara och ge exempel på olika byggnadstekniska lösningar
• känna till och kunna förklara olika byggnadsskador och byggnadsgarantisystem
• kunna tolka och förklara energideklarationer
• kunna tolka, förklara och motivera olika besiktningstekniker och därtill inse och förstå vikten av etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning.

Kursinnehåll
• Byggnadsbestämmelser
Boverkets författningssamling (BFS), Plan- och bygglagen, Byggnadsverkslagen och Miljöbalken samt tillhörande förordningar

• Byggnadsteknik
Olika typer av byggnader (utformning, tidsepoker, funktioner)
Byggmaterial
Uppvärmnings- och energisystem, värmelära, isolerteori
Byggnadsdelar: grunder, bärande system, stommar, tak, installationer (el, vvs,  ventilation)

• Byggnadsritningar
Olika typer av byggnadsritningar: arkitekt-, konstruktion-, el-, vvs- och ventilationsritningar; skalor; mått

• Areaberäkningar enligt Svensk standard SS 020153

• Byggnadsskador och byggnadsgarantisystem
Fukt
Brand
Sättningar
Radon

• Ombyggnad
ROT och ROT-avdrag

• Energideklarationer enligt Svensk författningssamling SFS 2006:985
Innehåll
Krav
Betydelse

• Besiktningsteknik
Innehåll
Omfattning
Etik och ansvar 

Genomförande
Studenten deltar och tar del av lektioner, övningar och litteratur inför projektarbete med byggnadsteknisk utvärdering och beskrivning av ett byggnadsobjekt. Arbetet redovisas i skriftlig rapport och avslutande seminarium. Studenten tränas i skriftlig och muntlig redovisning.

Examination
  Obligatorisk inlämningsuppgift (skriftlig rapport) och seminarium. Skriftlig tentamen med differentierade betyg.  

Övrigt
Kursens nivå: Grundläggande nivå Progression: kursen utgör grund för efterföljande kurs i Värderingsteknik.

Examinator
Martin Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hemgren, P & Wannfors, H (2014). Husets ABC. Massolit Förlag. ISBN 9789187785610.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskV19
0002SeminarierU G#1.50ObligatoriskV19
0003Skriftlig rapportU G#3.00ObligatoriskV19