KURSPLAN

Natur och teknik i förskola 7,5 högskolepoäng

Science and Technology in Pre-school
Grundnivå, U0007P
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2011-03-21

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-01-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Naturvetenskapligt lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Inledande kurser, förskollärareutbildning alt examen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

-visa förmåga att med olika uttrycksformer beskriva och förklara fenomen och processer i naturen och i tekniska sammanhang med hjälp av naturvetenskapliga och tekniska termer, begrepp, teorier och samband.

-visa förmåga att använda kunskaper från naturorienterande och tekniska ämnesområden för att kritiskt granska, värdera och ta ställning till frågor som relaterar till en långsiktig ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling.

-visa färdighet att tillämpa naturvetenskapliga och tekniska metoder och arbetssätt samt på olika sätt dokumentera dessa.

-visa förmåga att stimulera och utmana barns utforskande av omvärlden

-visa förmåga att använda forskningsresultat i diskussioner rörande förskolebarns naturvetenskapliga lärande


Kursinnehåll

Djur och växter i närmiljön och deras livscykler. Årstider. Ekologiska samband. Materians kretslopp och energins flöde. Tekniska kretslopp. Vardagliga tekniska föremål och deras funktion och uppbyggnad. Praktisk problemlösning, inklusive problemidentifiering, konstruktion och värdering. Teorier om barns begreppsbildning och lärande. Aktuell ämnesdidaktisk forskning och styrdokument.


Genomförande

Lektioner. Laborativa moment och fältstudier. L itteraturstudier, seminarier och konstruktionsövningar.


Examination

Kursen examineras individuellt och i grupp, muntligt och skriftligt. Kursbetyget (G eller VG) avgörs av resultat på skriftlig tentamen.

Betygskriterier anges i studiehandledningen.


Övrigt

Den som ej har registrerat sig kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.


Examinator
Anna Vikström

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Stockholm: Norstedts.
Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner-Godée, C. (2014). Barn och naturvetenskap-upptäcka, utforska och lära i förskola och skola. Stockholm: Liber.
Helldén, G., Högström, P., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld-ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber
Mylesand, M. (2007). Bygg och konstruktion i förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag. ISBN: 978-91-9765-981-9
Eriksson, A.-G. (2006). Konstruera mera-33 kluriga uppdrag från Teknikens Hus. Luleå: Teknikens Hus. ISBN: 91-631-8012-X
Valbara vetenskapliga artiklar

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006Individuell skriftlig tentamenU G VG *4.50ObligatoriskH13
0007Kursuppgift teknikU G#1.50ObligatoriskH13
0008LitteraturseminariumU G#0.50ObligatoriskH13
0009Laborationer och exkursionerU G#1.00ObligatoriskH14