Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska för ämneslärare 2 15 högskolepoäng

English for Teachers at High School 2
Grundnivå, U0007S
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska för ämneslärare 1 (Gy). För tillträde till kursen krävs minst 11 hp avklarade poäng.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa god förtrogenhet med språkdidaktiska teorier med fokus på gymnasienivån samt göra språkdidaktiska överväganden som gynnar alla elevers språkutveckling i engelska,
  • visa grundläggande kunskap i språkvetenskap samt diskutera språkets roll ur ett lingvistiskt perspektiv,
  • visa god förtrogenhet med engelskspråkig ungdomslitteratur utifrån frågor om kön, klass och etnicitet
  • demonstrera grundläggande kunskaper i den engelskspråkiga ungdomslitteraturens specifika villkor som litterär genre och kulturell företeelse 
  • demonstrera praktisk kunskap om och förmåga att använda metoder för att undervisa texter i EFL-klassrummet 
  • visa mycket god språkriktighet i skriftlig kommunikation på engelska,
  • visa mycket god språkriktighet, uttal och intonation i muntlig kommunikation på engelska. 

Kursinnehåll
Moment 1. Språkteori och tillämpad engelska 7,5 hp
Lingvistik. Samtals- och språkfrämjande övningar. Textproduktion.

Moment 2. Litteratur och språkdidaktik 7,5 hp
Litteratur 4,5 hp Språkdidaktisk teori och metodik. Prov, bedömning och dokumentation.


Genomförande

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Moment som inte avslutas med skriftlig tentamen har normalt obligatorisk närvaro.


Examination

Moment 1:
Skriftlig tentamen lingvistik (3hp)
Skriftlig tentamen fonetik (1,5hp)
Muntliga presentationer språkfärdighet (1hp)
Skriftliga inlämningsuppgifter språkfärdighet (2hp)

Moment 2:
Kursuppgifter litteratur (4,5hp)
Kursuppgifter språkdidaktik (3hp)


Övrigt

För de delmoment av kursen som inte avslutas med en skriftlig tentamen är närvaro vid schemalagd tid obligatorisk.

För att erhålla betyget VG på hela kursen, måste studenten ha fått betyget VG på minst 11 hp av kursens totala poängantal.


Examinator
Marie Nordlund

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
OBS! För all litteratur gäller senaste upplagan om inte annat anges.

Moment 1. Språkteori och tillämpad engelska 7,5 hp
Genetti, Carol (Ed.). How languages work: An introduction to language and linguistics.
Kopierat eller webbaserat material.

Moment 2. Litteratur och språkdidaktik 7,5 hp
Council of Europe. Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Strasbourg: Council of Europe, Modern Languages Division. Tillgänglig via:
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/cefr_EN.asp
Brown, H. Douglas. Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Pearson Longman.
Lundahl, Bo. Engelsk språkdidaktik. Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket. Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? En analys av sambandet mellan nationella prov och kursbetyg. Tillgänglig via:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2286
Uppsala universitet. Europeisk språkportfolio 16+. Tillgänglig via:
http://www.fba.uu.se/verksamhet/sprakportfolio/nedladdning/
Internationella vetenskapliga artiklar.
Kopierat eller webbaserat material.
En lista över kursens skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare innan kursens början.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Lingvistik/ skriftlig tentamenU G VG *3.00ObligatoriskH12
0008Språkfärdighet/ skriftliga inlämningsuppgifterU G VG *2.00ObligatoriskH12
0009Fonetik/ skriftlig tentamenU G VG *1.50ObligatoriskH14
0011Språkfärdighet/ muntliga presentationerU G VG *1.00ObligatoriskH14
0012Språkdidaktik/ kursuppgifterU G VG *3.00ObligatoriskH15
0013Litteratur/ kursuppgifterU G VG *4.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, prefekt vid Institutionen för konst , kommunikation och lärande 2012-02-20

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15