Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Marknadsföring, grundkurs 7,5 högskolepoäng

Principles of Marketing
Grundnivå, U0010N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämne (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • förstå, förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
 • förstå och beskriva grundläggande teorier och modeller samt hur dessa relaterar till varandra
 • tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier för att analysera praktiska situationer och företags strategiska och operativa marknadsföring
 • dra relevanta slutsatser och formulera rekommendationer baserat på analys av företags strategiska och operativa marknadsföring
 • skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till företags marknadsföring

Kursinnehåll
Kursen behandlar ämnet marknadsföring ur ett företagsperspektiv. Marknadsföring utgår från kunders behov, med målet att skapa värde för kunder och bygga lönsamma, långsiktiga kundrelationer. Kursens fokus ligger främst på konsumentmarknaden, men även industriella marknader berörs. De huvudsakliga områden som behandlas är marknadsmixen, köpprocessen, segmentering, målmarknadsföring och positionering. Hållbarhetsaspekter på marknadsföring diskuteras också, liksom omvärldsanalys, strategi och marknadsplanering. Kursen ger en lämplig bas för vidare studier inom marknadsföring.

Genomförande
Föreläsningar / lektioner, seminarier, handledning, individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Examination
I skriftlig tentamen examineras förmågorna att:  
 • förstå och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
 • förstå och beskriva grundläggande teorier och modeller samt hur dessa relaterar till varandra

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:  
 • förstå, förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
 • förstå och beskriva grundläggande teorier och modeller samt hur dessa relaterar till varandra
 • tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier för att analysera praktiska situationer och företags strategiska och operativa marknadsföring
 • dra relevanta slutsatser och formulera rekommendationer baserat på analys av företags strategiska och operativa marknadsföring
 • skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till företags marknadsföring

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0004N Marknadsföring, grundkurs, M0011N Marknadsföring för icke företagsekonomer, grundkurs eller M0015N Marknadsföring, grundkurs eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Maria Ek Styvén

Övergångsbestämmelser
Kursen U0010N motsvarar kursen M0015N

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Parment, A. (2018) Marknadsföring (2:a upplagan), ISBN 9789144117492.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG4.50ObligatoriskH18
0002Obligatoriska uppgifter och seminarierU G#3.00ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Daniel Örtqvist, HUL, ETS 2019-01-09