KURSPLAN

Fastighetsförmedling 1 7,5 högskolepoäng

Real Estate Agency 1
Grundnivå, U0011N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-13

Reviderad
av HUL Daniel Örtqvist 2019-05-20

Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämne (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i Byggnadsteknik (U0001B), Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare (U0007N), Marknadsföring grundkurs (U0010N), Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling (U0015N), Inledande extern redovisning (U0016N) eller motsvarande kurser.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter kursen kunna förstå de relationer och processer som sker i förhandling, medling, konflikthantering samt beskriva och förklara Fastighetsmäklarlagen.

Del 1.
Kursen ger kunskaper om mellanmänskliga processer som förhandling, medling och annan konflikthantering.

Efter kursen skall studenten kunna:
- skilja mellan integrativ och distributiv förhandling
- skapa och fördela mervärden
- förbereda, strukturera och genomföra en förhandling
- känna till och kunna bemöta olika förhandlingstaktiker och tekniker
- bryta dödlägen och andra hinder i förhandlingar
- identifiera konflikter på individ-, grupp-och strukturell nivå
- identifiera synliga, osynliga och omedvetna konflikter
- identifiera konfliktens läge i konflikttrappan och påverka dess utveckling
- hantera vara och kalla konflikter
- bryta destruktiva beteende, lösa sakfrågor och påverka attityder
- använda vissa av medlingens strategier, taktiker och tekniker, huvudsakligen i avtalsorienterad medling
- praktiskt medla mellan parter och hjälpa dessa att skapa mervärden och synergieffekter samt att kunna hantera känslor

Del 2.
Kursen ger bl.a kunskaper om Fastighetsmäklarlagen, Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Diskrimineringslagstiftningen, Reklamationer och skadestånd.

Efter kursen skall studenten kunna:
- Beskriva och förklara Fastighetsmäklarlagen samt annan lagstiftning  som
reglerar fastighetsmäklaren samt reglerar försäljning av bostäder.
- Beskriva och förklara vad som menas med god fastighetsmäklarsed.
- Beskriva och förklara hur Fastighetsmäklarlagen reglerar fastighetsförmedling
- Informera köpare och säljare om vad som gäller vid köp och försäljning av fastigheter samt vid fastighetsbildning
- Reflektera över det ansvar en fastighetsmäklare har i rollen som oberoende förmedlare av fastigheter samt reflektera över vad god fastighetsmäklarsed och marknadsföringssed innebär och därmed kunna bedöma sitt eget agerande från ett etiskt perspektiv

Kursinnehåll
Del 1.

Kursen behandlar i huvudsak intressebaserad förhandling, medling och konfliktlösning och avser att ge fastighetsförmedlaren teorier och praktiska verktyg för att kunna skapa mervärden och synegieffekter mellan parterna och för att praktiskt kunna lösa eventuella konflikter som uppkommer i anledning av fastighetsaffären.

Del 2.

- Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed.
- Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) verksamhet och tillsynsansvar.
- Fastighetsmäklarens kontrollplikt.
- Diskrimineringslagstiftningen.
- Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Reklamationer och skadestånd.

Genomförande
Del 1.
Obligatoriska övningar, rollspel och seminarier. Muntlig och skriftlig analys av förhandlingar och medlingar.

Del 2.
Obligatoriska föreläsningar och seminarier.

Examination
Del 1.
Examination sker dels genom examination av kurslitteratur, dels genom aktivt deltagande i seminarier, rollspel och andra särskilt angina moment och dels genom skriftlig rapport och muntlig analys i grupp av en självvald förhandling, medling eller konflikt.
Examinator kan besluta om annan examination.

Del 2.
Skriftligt prov Fastighetsmäklarlagen U, G, VG.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med J0039N Fastighetsförmedling 1, J0050N Fastighetsförmedling 1 eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Lars Bäckström

Övergångsbestämmelser
Kursen U0011N motsvarar kursen J0039N

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Del 1.
Fischer, Ury & Patton (1996), Vägen till JA, Liber förlag.
Clementson & Norman, (1991) Förhandling – kamp eller samarbete, Bokförlaget NU
Norman, J, & Öhman, L (2010) Medling och andra typer av ADR (utdrag ur), Studentlitteratur

Del 2.
Fastighetsförmedling. Av Ola Jingryd och Lotta Segergren

Examinator kan besluta om annan litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska uppgifter och rapportU G VG5.00ObligatoriskH18
0003Skriftligt provU G VG2.50ObligatoriskH19