Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skatterätt 7,5 högskolepoäng

Taxation Law
Grundnivå, U0012N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygsskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämne (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk översikskurs för fastighetsmäklare (U0007N) 15 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

– beskriva grunderna inom den rättsliga regleringen rörande inkomstskatt, mervärdesskatt, socialavgifter, taxeringsförfarandet samt företagsrelaterad skatterätt.
– identifiera, klassificera och söka lösning på centrala skatterättsliga problem,
– presentera hållbara rättsliga lösningar på enkla, vanligt förekommande frågeställningar inom det skatterättsliga området.
– kritiskt värdera tillämpningen av den skatterättsliga regleringen.

Kursinnehåll
Kursen innehåller följande delar
– en översikt över det skatte- och avgiftssystemet
– ett närmare studium av skillnaderna vid beskattningen av de olika inkomstslagen
– grunderna vid beskattningen av olika företagsformer och dess ägare
– beskattning av fastigheter
– kopplingen mellan redovisning och beskattning
– särskilda skatteregler för fåmansföretag
– indirekt beskattning; mervärdesskatt och socialavgifter
– skattebetalning, deklaration och skatteprocess

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Behandlingen av kursens olika områden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer föreläsningar på det aktuella området. Till varje rättsområde finns verklighetsbaserat övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar, vilket studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena skall studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid gruppövningarna tränar studenterna på att presentera lösningar av skatterättsliga problem. Kursen är uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla den miljö som den praktiske juristen är verksam i. Vid seminarierna skolas studenterna i att tolka för ämnet relevanta rättsfall.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
På kursen görs bedömningen av de studerandes prestationer genom skriftligt salstentamen (7.5 hp) som omfattar hela kursens innehåll och de förväntade läranderesultat.

Vid examination kan erhållas betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån den obligatoriska enskilda skriftliga tentan, varvid förklaringar och argumentering tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om rättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna. För betyget väl godkänd krävs därutöver mycket god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med IER327 Beskattningsrätt, J0011N Beskattningsrätt eller J0028N Skatterätt eller annan kurs med liknande innehåll. Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Examinator
Pär Sunden

Övergångsbestämmelser
Kursen U0012N motsvarar kursen J0028N

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Eriksson, Asbjörn; Praktisk beskattningsrätt Lärobok i inkomstbeskattning, Studentlitteratur, Senaste upplagan
Övningsmaterial
Eriksson A & Edvardsson L: Övningsbok i beskattningsrätt. Studentlitteratur, Lund, senaste upplagan.
Facit till ovan nämnda övningsbok i beskattningsrätt
Lagtextsamling
Rabe Gunnar: Skattelagstiftningen. Juristförlaget, Stockholm, senaste upplagan.
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG7.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17