KURSPLAN

Fastighetsrätt för mäklare 7,5 högskolepoäng

Land Law for realestate agents
Grundnivå, U0013N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18

Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämne (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare,15hp (U0007N) eller motsvarande kunskaper.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor inom rättsområdet
- förklara betydelsen av centrala juridiska begrepp och termer inom rättsområdet
- identifiera, strukturera och analysera juridiska problem inom det rättsområde som kursen behandlar
- ge förslag på lösningar av juridiska problem som de behandlade lagstiftningarna aktualiserar

Kursinnehåll
Kursen behandlar rättsområdet allmän fastighetsrätt, bland annat;
- Svensk fastighetsrätthistoria
- Grundläggande fastighetsrättsliga begrepp
- Överlåtelse av fast egendom
- Sakrättsliga frågor
- Servitut
- Fastighetspant 
- Nyttjanderätt (hyra, bostadsrätt, tomträtt, arrende)

Genomförande
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, övningar och rättsfallseminarier. Behandlingen av kursens olika rättsområden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer en föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar, vilket studenterna ska lösa inför respektive övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp.

Vid övningstillfällena respektive rättsfallsseminarierna skall studenten redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Vid gruppövningar och rättsfallseminarier tränar studenterna på att presentera lösningar av juridiska problem. Kursen är uppbyggd för att ge studenten de juridiska grundkunskaper som är nödvändiga för en yrkesverksam fastighetsmäklare.

Examination
Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen i en skriftlig tentamen vid kursens slut. Detta innebär att studenten ska visa att hon eller han kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet med avseende på det aktuella rättsområdet, förklara betydelsen av juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera juridiska problem samt ge förslag på lösningar av juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med J0038N Fastighetsrätt för mäklare eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Lars Bäckström

Övergångsbestämmelser
Kursen U0013N motsvarar kursen J0038N

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Grauers, Folke : Nyttjanderätt - hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, Studentlitteratur, 292 sidor
Victorin, Anders & Sundell, Jan-Olof: Allmän fastighetsrätt, ca 300 sidor
Lagboken eller annan lagtextsamling
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG7.50ObligatoriskH18