Hoppa till innehållet


KURSPLAN

VFU 1, grundlärare F-3 7,5 högskolepoäng

Teacher Training Course 1 for pre-school and junior-level (age 7-10) teachers at the compulsory schoo
Grundnivå, U0014P
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0042P Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget (15 hp)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
  • visa social och empatisk förmåga samt agera i enlighet med skolans värdegrund.
  • ta initiativ till dialog och samverkan med elever och skolans personal samt aktivt ta del av verksamhetens olika delar.
  • visa självkännedom genom att delta i trepartssamtal och formulera sig om sitt yrkesval, sina styrkor och behov av ytterligare kunskap för att utvecklas som lärare och ledare.
  • med stöd genomföra ett mindre pedagogiskt arbete utifrån det vidgade text-och språkbegreppets olika estetiska uttrycksformer.
  • visa förmåga att med stöd identifiera och beskriva någon aspekt av läs- och skrivprocessen hos elever.
Efter halva kursen förväntas studenten kunna:
  • enskilt förbereda och tillsammans med VFU-handledare och VFU-kursledare delta i ett strukturerat trepartssamtal. Samtalet syftar till att bedöma studentens förmåga att formulera, definiera och värdera sin egen progression i relation till kursens mål.

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass – skolår 3. Studenten tillämpar kursinnehållet i de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna (UVK1 och 2) samt i kursen Svenska 1 för grundlärare F-3 i form av  styrdokument, utbildningsvetenskaplig teori, professionsutveckling samt ämneskunskap. Studenten följer sin handledare och visar ett aktivt deltagande i dennes uppdrag och i förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål. Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning i lärplattformen Canvas.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen i grundskola enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och handledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av vissa examinationsuppgifter. Under den senare delen av kursen genomför student, handledare och universitetslärare ett obligatoriskt strukturerat trepartssamtal enligt anvisning i programmets VFU-handbok. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium som förläggs till campus.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.  


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Kursmålen examineras individuellt med kriterier som utgår från studentens tillämpning av sociala och didaktiska kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor samt värderingsförmågor och förhållningssätt. Efter avslutad kurs gör examinator en individuell helhetsbedömning av studentens insatser under VFU. I denna bedömning ingår handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, individuella skriftliga examinationsuppgifter samt övriga kursuppgifter enligt anvisning i kursens studiehandledning. Skriftliga inlämningsuppgifter samt erfarenhetsutbyte behandlas under ett campusförlagt obligatoriskt seminarium under den sista dagen av VFU-perioden. Examinators bedömning av de individuella skriftliga examinationsuppgifterna sker efter kursens slut.  Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.


Övrigt

Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till VFU 2, grundlärare F-3, U0024P


Examinator
Märtha Andersson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alatalo, T. (2021). Högläsning – didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling. Studentlitteratur.

Bergmark, U., & Kostenius, C. (2011). Uppskattningens kraft: lärande, etik och hälsa. Studentlitteratur.

Doktar, C. (2015). Grammatikdidaktik. Svensk grammatik och språklig medvetenhet i några läromedel för grundskolans första årskurser. Opublicerad avhandling i pedagogik för pedagogie licentiatexamen. Vasa: Åbo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. (finns i Canvas).

Dubois, F., Göthson, H. & Söderholm, I. (2019). Delaktighet: reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola. Liber.

Ehrlin, A. (2020). Estetiska uttrycksformer i teori och praktik: bild-, drama- och musikdidaktik. Liber.

Eriksson, J., Grönvall Fransson, C., Johansson, K. A. (2017). Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till år 6. Columbus förlag AB.

Falk-Lundqvist, Å. (2014). Entreprenöriellt lärande: i praktik och teori. (1. uppl.) Liber.

Fridolfsson, I., (2015). Grunderna i läs- och skrivinlärning (2 uppl.) Studentlitteratur.

Körling, A. (2015). Undervisningen mellan oss: pedagogiska utmaningar. Lärarförlaget.

Körling, A-M., (2017). Textsamtal och bildpromenader. Stockholm: Lärarförlaget
Skolverket. (2017).

Lundberg, I., Rydkvist, M., Strid, A. (2018). Bornholmsmodellen – språklekar i förskoleklass. Natur och Kultur.

Pettersson, K. (2021). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 – cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT (upplaga 3:1). Studentlitteratur.

Renberg, B. (2013). Bra skrivet Väl talat. (2. uppl.). Studentlitteratur.

Rehnqvist, G. & Svensson, G. (2019). Lära om språk. (tredje upplagan). Gleerups.

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan

Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Stockholm: Skolverket. [Elektronisk resurs] https://www.skolverket.se/getFile?file=3808

Skolverket (2018). Förskoleklassen. [Elektronisk resurs]: https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen

Skolverket (2018) Hitta språket. Kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass. [Elektronisk resurs]: https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen/kartlaggning-i-forskoleklassen

Skolverket (2018). Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för F-3. Stockholm: Skolverket. [Elektronisk resurs] https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrsve01_1-3/prov

Skolverket (2018) Läslyftet: Moduler för Språk-, läs- och skrivutveckling. Stockholm: Skolverket. Tillgängligt på: https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/alla

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Reviderad 2019). Stockholm: Skolverket. [Elektronisk resurs]. https://www.skolverket.se/publikationer?id=4206

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. [Elektronisk resurs] http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html

Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi: en introduktion. (2. uppl.). Studentlitteratur.

Tjernberg, C. (2018). Processinriktad läs- och skrivundervisning - en väg till inkludering. Liber.

Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. (2 uppl.). Gleerups.

Westlund. B. (2017). Aktiv läskraft – Fk-3. Natur & Kultur.

Wiklund. U., (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Sveriges utbildningsradio.

Svensk och internationell forskning i form av vetenskapliga artiklar samt annat undervisningsmaterial tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006Genomförd VFU enligt anvisning inkl praxisseminariumU G#3.00ObligatoriskV17
0007Trepartssamtal med uppföljningU G VG *1.50ObligatoriskV17
0008Individuella examinationsuppgifterU G VG *3.00ObligatoriskV17

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) 2011-06-13

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-10-27