KURSPLAN

VFU 1, grundlärare F-3 7,5 Högskolepoäng

Teacher Training Course 1 for pre-school and junior-level (age 7-10) teachers at the compulsory schoo
Grundnivå, U0014P
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) 2011-06-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0042P Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget (15 hp)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
  • visa social och empatisk förmåga samt agera i enlighet med skolans värdegrund.
  • ta initiativ till dialog och samverkan med elever och skolans personal samt aktivt ta del av verksamhetens olika delar.
  • visa självkännedom genom att delta i trepartssamtal och formulera sig om sitt yrkesval, sina styrkor och behov av ytterligare kunskap för att utvecklas som lärare och ledare.
  • med stöd genomföra ett mindre pedagogiskt arbete utifrån det vidgade text-och språkbegreppets olika estetiska uttrycksformer.
  • visa förmåga att med stöd identifiera och beskriva någon aspekt av läs- och skrivprocessen hos elever.
Efter halva kursen förväntas studenten kunna:
  • enskilt förbereda och tillsammans med VFU-handledare och VFU-kursledare delta i ett strukturerat trepartssamtal. Samtalet syftar till att bedöma studentens förmåga att formulera, definiera och värdera sin egen progression i relation till kursens mål.

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass – skolår 3. Studenten tillämpar kursinnehållet i de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna (UVK1 och 2) samt i kursen Svenska för grundlärare F-3, del 1 i form av  styrdokument, utbildningsvetenskaplig teori, professionsutveckling samt ämneskunskap. Studenten följer sin handledare och visar ett aktivt deltagande i dennes uppdrag och i förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål. Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning i lärplattformen Fronter.


Genomförande

Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen i grundskola enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och handledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av vissa examinationsuppgifter. Under den senare delen av kursen genomför student, handledare och universitetslärare ett obligatoriskt strukturerat trepartssamtal enligt anvisning i programmets VFU-handbok. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium som förläggs till campus.


Examination

Examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Kursmålen examineras individuellt med kriterier som utgår från studentens tillämpning av sociala och didaktiska kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor samt värderingsförmågor och förhållningssätt. Efter avslutad kurs gör examinator en individuell helhetsbedömning av studentens insatser under VFU. I denna bedömning ingår handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, individuella skriftliga examinationsuppgifter samt övriga kursuppgifter enligt anvisning i kursens studiehandledning. Skriftliga inlämningsuppgifter samt erfarenhetsutbyte behandlas under ett campusförlagt obligatoriskt seminarium under den sista dagen av VFU-perioden. Examinators bedömning av de individuella skriftliga examinationsuppgifterna sker efter kursens slut.  Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning.


Övrigt

Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till VFU 2, grundlärare F-3, U0024P


Examinator
Märtha Andersson

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Relevant litteratur från föregående kurser, aktuella styrdokument samt relevanta vetenskaplig artiklar.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0006Genomförd VFU enligt anvisning inkl praxisseminarium3.0TG U G#
0007Trepartssamtal med uppföljning1.5TG U G VG
0008Individuella examinationsuppgifter3.0TG U G VG