Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling 7,5 högskolepoäng

Real Estate Economics
Grundnivå, U0015N
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygsskala
U G VG
Ämne
Nationalekonomi
Ämne (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att studenten ska känna till såväl mikro- som makroekonomiska faktorer som påverkar fastighetspriser, samt kunna genomföra enklare analyser och prognoser rörande fastighetsprisernas utveckling. Detta innebära att efter avklarad kurs ska studenten kunna:
• Redogöra för prisbildningen på fastighetsmarknaden med hjälp av mikroekonomiska resonemang, med betoning på den lokala och regionala fastighetsmarknaden.
• Redogöra för och analysera effekterna av olika former av regleringar på en marknad
• Genomföra enklare analyser och prognoser av prisutvecklingen på den lokala och regionala fastighetsmarknaden
• Redogöra för mekanismerna som driver den makroekonomiska utvecklingen vad gäller t ex tillväxt, arbetslöshet och inflation och hur sådana faktorer påverkar te x byggkonjunktur och fastighetspriser.
• Redogöra för hur räntebildningen sker i en liten öppen ekonomi som Sverige på kort och lång sikt, samt kunna bedöma hur denna påverkar prisbildningen på fastigheter och byggkonjunktur.

Kursinnehåll
• Modeller för prisbildning och partiell marknadsjämvikt med tonvikt på hyres- och fastighetsmarknaden och deras interaktion.
• Efterfrågan och utbudet på fastigheter och dess känslighet för förändringar i priser och inkomst
• Beteendet hos individens och dennes betydelse för efterfrågan på varor, tjänster och fastigheter, givet de begränsningar individen möter
• Nyproduktion av bostäder och dess betydelse för utbudet av varor och tjänster, givet de begränsningar som teknologin och marknadsregleringar inom bygg- och bostadssektorn sätter.
• Företagets beteende givet olika marknadsformer och dettas betydelse för prisbildningen och utbudet på marknaden.
• Introduktion till olika marknadsmisslyckanden som till exempel externa effekter och kollektiva varor samt dess betydelse för prisbildningen på fastigheter
• Grundläggande makroekonomiska begrepp som till exempel BNP, ekonomisk tillväxt, bytesbalans, arbetslöshet, inflation, växelkurs och sparande
• Konjunkturer, konjunkturpolitik och tillväxt i en liten öppen ekonomi och dess betydelse för prisbildningen på fastighetsmarknaden.
• Räntebildningen i en liten öppen ekonomi på kort- och lång sikt samt dess betydelse för prisbildningen på fastighetsmarknaden.
• Metodik för marknadsanalyser

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt projektarbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker i form av skriftlig tentamen motsvarande 6 högskolepoäng samt projektarbete motsvarande 1,5 högskolepoäng. På den skriftliga tentamen examineras i första hand teoretisk förståelse och analys. Studentens förmåga att omsätta teorier och genomföra självständiga analyser och prognoser  av fastighetsmarknaden examineras främst genom projektarbetet och aktivt seminariedeltagande.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med N0025N eller annan kurs med liknande innehåll. Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Examinator
Åsa Lindman

Övergångsbestämmelser
Kursen U0015N motsvarar kursen N0025N

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Klas Eklund, Vår ekonomi - En introduktion till samhällsekonomin, Norstedts, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG6.00ObligatoriskH18
0002Skriftliga inlämningsuppgifter samt projektarbeteU G#1.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-11-06

Reviderad