Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Danskomplementär träning 7,5 högskolepoäng

Dance Complement Training
Grundnivå, U0019G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0010G, Fortsättningskurs i dans och lärande 1, 15hp.


Urval

Antagningsprov


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha en väl utvecklad dansteknik och expressivitet i dans, fördjupat sin konstnärliga kunskap samt vidareutvecklat sin pedagogiska medvetenhet och skicklighet inom området danskomplementär träning.

Kursen består av 2 olika moment.

Lärandemål för “Moment 1: Dansgestaltning, 4 hp”
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    a) praktiskt gestalta sin väl utvecklade dansteknik, musikalitet och spatiala förmåga.
•    b) redogöra för, tillämpa, dokumentera och utvärdera sin egna och andras träningsprocess i dans på en fördjupad nivå.

Lärandemål för “Moment 2: Dans och lärande, 3.5 hp”
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    c) redogöra för och reflektera över grundläggande principer i biomekanik och skadeprevention i förhållande till dansträning.
•    d) redogöra för, analysera och kritiskt reflektera över danskomplementär undervisning med utgångspunkt i anatomi och fysiologi på en fördjupad nivå.
•    e) planerna, skapa, undervisa och utvärdera danskomplementära övningar en grundläggande nivå.

Kursinnehåll
Moment 1: Dansgestaltning
•    Dansgestaltning
•    Träningsprocess i dans

Moment 2: Dans och lärande
•    Skadeprevention
•    Danskomplementär träning
•    Didaktik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, självständiga studier, grupparbeten, diskussioner, reflektioner och litteraturstudier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1: Dansgestaltning
Prov 1) Individuell praktisk gestaltning av dans – Dansgestaltning (mål a)
Prov 2) Individuell dokumentation – träningsprocessen i dans (mål b)

Moment 2: Dans och lärande
Prov 3) Individuell skriftlig examination (mål c & d) 
Prov 4) Individuell praktisk tillämpning av dansundervisning (mål e)

För att få VG på hela kursen krävs VG på prov 1 och 3. 


Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fitt, S.S. (1996). Dance kinesiology. (2. ed.) New York: Schirmer Books. *
Fürst, C. (2013). The Possibilities of Ballet and Floor-barre in Expanding Dancers’ Potential. Nordic Journal of Dance-Volume, 4(1), 5. *
Howell, L. (2019). A new approach to core stability. The Ballet Blog. *
Howell, L. (2019). Training turnout. The Ballet Blog. *
Howse, J. (2000). Dance technique & injury prevention. (3. ed.) London: A. & C. Black.
Michalsik, L. & Bangsbo, J. (2004). Aerob och anaerob träning. (1. uppl.) Stockholm: SISU idrottsböcker. *
Skolverket. (2011), Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Stockholm: Statens skolverk *
SpringerLink (Online service) (2017). Prevention of Injuries in the Young Dancer. Cham: Springer International Publishing. *

* Ni behöver enbart läsa in delar av denna litteratur.


Referenslitteratur:

Elphinston, J. (19 Jul 2013). Stability, Sport, and Performance Movement: Great Technique Without Injury. North Atlantic Books.
Elphinston, J., & Pook, P. (30 Nov 2009). The core workout: a definitive guide to Swiss ball training for athletes, coaches and fitness professionals. Core Workout.
Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W. L. (2004). Physiology of sport and exercise (Vol. 726). USA: Human kinetics.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
00091 Ind. praktisk gestaltning i dans Dansgestaltning moment 1U G VG *2.00ObligatoriskV14
00102 Ind. dokumentation Träningsprocessen i dans moment 1U G VG *2.00ObligatoriskV14
00113 Ind. skriftlig examination Skadeprevention moment 2U G VG *1.00ObligatoriskV14
00124 Ind. prakt. tillämpn. av dansundervisning Didaktik mom 2U G VG *2.50ObligatoriskV14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten för Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-08-20