Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysisk belastning i arbetslivet 8 högskolepoäng

Physical load
Grundnivå, U0022N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämne (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att ge kursdeltagaren möjlighet att tillgodogöra sig relevant kunskap om arbetsfysiologi och om människans fysiska förutsättningar. Kursdeltagaren ska även ges möjlighet att öva sin förmåga att tillämpa kunskap om fysisk belastning vid undersökning och utveckling av arbetsmiljöer och arbetsredskap. 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• visa grundläggande kunskap om människans fysiska förutsättningar och behov
• demonstrera grundläggande förståelse och förmåga att tillämpa belastningsergonomiska analysmetoder
• demonstrera förmåga att analysera en arbetsmiljö med utgångspunkt i belastningsergonomisk teori
• demonstrera förmåga att implementera kunskap om arbetsfysiologi vid utveckling av arbetsmiljöer för att passa människans fysiska förutsättningar och behov.


Kursinnehåll
• Människans fysiska förutsättningar, begränsningar och behov
• Belastningsergonomiska analysmetoder 
• Arbetslivsfysiologi 
• Antropometri och universell design
• Belastningsergonomiskt utvecklingsarbete
• Analys och utvecklingsarbete av produkter och arbetsmiljöer med utgångspunkt i belastningsergonomisk teori 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen kommer att bestå av en blandning av lärarledda föreläsningar och egna självständiga studier av kursmaterialet. I kursen genomförs ett projektarbete som berör kursens ingående kunskapsområden. Arbetet kommer att kunna genomföras på den egna arbetsplatsen och kantas av föreläsningar, handledningstillfällen och seminarier. Projektets genomförande och resultat kommer att redovisas muntligt och skriftligt i slutet av kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras dels vid seminarier där kursinnehållet kommer att behandlas och dels genom ett projektarbete som ska redovisas skriftligt och genom muntlig presentation vid ett avslutande seminarium.

Övrigt
Kursen ges av LTU och ingår i utbildningen Arbetsmiljötekniker 60 hp, en utbildning i samverkan med LKAB för anställda inom gruvsektorn. 

Kursen genomförs på distans med undantag för fysiska träffar vid uppstart och avslut. Dessa kommer att att ske i Malmberget respektive Kiruna. 


Examinator
Therese Öhrling

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bohgard, M. f.fl (red.) (2019). Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent
Kurslitteraturen finns även tillgänglig som mooc på: http://lms.onhumanterms.org

Belastningsergonomi, AFS 2012:2 (finns att ladda ner på www.av.se)

Övrig kurslitteratur kan komma att meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarier och projektarbeteU G#8.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-08-20

Reviderad