Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2 15 högskolepoäng

Science and Technology for compulsory School Teachers 4-6 part 2
Grundnivå, U0026P
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Naturvetenskapligt lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6 del I eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

beskriva och förklara funktioner och processer i människokroppen samt använda dessa kunskaper i diskussioner rörande sexualitet, livsstil och hälsa,

använda kunskaper från naturorienterande och tekniska ämnesområden för att kritiskt granska, värdera och ta ställning till frågor som relaterar till en långsiktig ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling,

diskutera vikten av naturvetenskaplig och teknisk allmänbildning som en förutsättning för ett demokratiskt samhälle,

tillämpa naturvetenskapliga och tekniska metoder samt arbetssätt och på olika sätt dokumentera dessa,

reflektera över hur elevers erfarenheter och kunskaper kan tillvaratas för att stimulera varje elevs lärande och utveckling.

förstå och känna till hur olika former av kunskap kan bedömas, värderas och betygssättas. 

reflektera över ämnesdidaktiska forskningsröns betydelse för läraryrket. 

Kursinnehåll
En utgångspunkt för kursen utgörs av teknikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas syften, centrala innehåll och kunskapskrav som beskrivs i aktuella styrdokument för skolår 4-6. Kursens ämnesdidaktiska innehåll behandlas parallellt med, och med nära koppling till ämneskunskaperna.

Människokroppens anatomi och fysiologi. Mat och näringsinnehåll. Hälsofrågor och beroendeframkallande medel. Pubertet, sexualitet, relationer, kärlek och ansvar.

Ekosystem, ekosystemtjänster, naturresurser. Kemikalier i vardagen och samhället, ursprung, risker och hantering. Energi och klimat. Människans beroende av och påverkan på naturen.
Teknik, människa, samhälle och miljö.  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar. Praktiska och estetiska moment, konstruktionsövningar, laborationer och studiebesök. Litteraturstudier och seminarier.

Bilaga 2 Ansökan examenstillstånd grundlärare 4-6 Kursplaner, grundlärare 4-6 53

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.  


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras individuellt, muntligt och skriftligt. Kursbetyget (G eller VG) avgörs genom sambedömning av resultaten på skriftlig tentamen respektive kursuppgifter.

Betygskriterier anges i studiehandledningen.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.  


Examinator
Gunnar Jonsson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, B. m fl. Projekt NORDLAB-SE. finns nedladdningsbar i kursrummet
Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B. & Rosberg, M. (2020). Naturvetenskapens bärande idéer: för lärare F-6. (Tredje upplagan). Malmö: Gleerups.
Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C., Ottander, C. & Rosberg, M. (2016) Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet, 2 uppl. Gleerups Utbildning AB
Henriksson, O. & Rasmusson, M. Senaste upplagan, Fysiologi med relevant anatomi. Studentlitteratur
Helldén, G., Högström, P., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld-ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber
Johansson, M. & Sandström, M. (2015). Undervisa i teknik – För lärare F-6. Gleerups Utbildning AB
Länsstyrelsen i Norrbotten (2021). Naturbruk i Norrbotten. Rapport tillgänglig i kursrummet.
Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten (2020). Hitta ditt sätt – Kost hälsa och miljö i NO-undervisningen. Rapport tillgänglig i kursrummet.
Östklint, O., Johansson, S. & Anderberg, E. (2012). Fysik för lärare. Studentlitteratur

Aktuella artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter
Aktuella styrdokument inklusive kommentarmaterial
Nedladdningsbart material finns tillgängligt i kursrummet

Referenslitteratur
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V., Persson, A. (2014). Vetenskapliga tankeverktyg – till grund för akademiska studier. Studentlitteratur
Hamrin, M. & Nordqvist, P.(2016). Fysik i vardagen. 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Studentlitteratur
Lo Mun Ling. (2014). Variationsteori – för bättre undervisning och lärande. Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Kursuppgift teknikU G VG *3.00ObligatoriskH12
0006Individuell skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskV19
0007Laborationer, exkursioner och seminarierU G#4.00ObligatoriskV19
0008Individuell skriftlig rapportU G VG *3.00ObligatoriskV19

Kursplanen fastställd
av Prefekten vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-01-30

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-12-28